Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Nowe rozporządzenia MEiN!
zdjecie_aktualnosci

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia MEiN:

  • z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2047),
  • z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2037).

Pierwsze rozporządzenie wprowadza możliwość zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad oraz udogodnienia w realizacji praktyk zawodowych.

Ze względu na sytuację epiedmiczną resort zauważył potrzebę zapewnienia organizatorom zawodów wiedzy możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad w roku szkolnym 2021/22 (analogicznie jak w roku szkolnym 2020/21). Te zmiany w szczególności dotyczą możliwości:

  • zapewnienia udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej;
  •  innego, niż zaprojektowano w regulaminie, przeprowadzenia każdego 
    z etapów (stopni) konkursu, turnieju, olimpiady;
  • w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju - możliwość zmiany terminów poszczególnych zawodów wiedzy.

Jeśli chodzi o realizację praktyk zawodowych, to w roku szkolnym 2021/22 w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną, uczeń technikum, szkoły policealnyej i branżowej szkoly II stopnia ma możliwość zaliczenia praktyk zawodowych również w inny sposób  - doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy, a także ich realizacji w innych formach - projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo.

Podobne rozwiązanie mogą być stosowane dla słuchaczy i uczestników form pozaszkolnych. W przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą oni mogli zaliczyć do 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe pod warunkiem posiadania doświadczenia lub realizowania działań w zakresie wolontariatu. Te aktywności będą wówczas uwzględnione w stażu praktyki zawodowej.

Drugie rozporządzenie natomiast dotyczy możliwości zawieszenia zajęć na określonych terenach przy granicy z Republiką Białorusi.

"§ 1. Do dnia 30 listopada 2021 r. w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, na obszarze powiatu: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, sie- miatyckiego, sokólskiego i włodawskiego, dyrektor publicznej lub niepublicznej jednostki systemu oświaty za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce."

Dyrektor może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej jednostki systemu oświaty i wprowadzić nauczanie zdalne.

W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor jednostki systemu oświaty ustali inny sposób realizowania tych zajęć oraz innych zadań jednostki.

Podstawa prawna:

 

13-11-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo