Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Prawne aspekty funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej
zdjecie_aktualnosci

 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej jest poważnym wzywaniem dla szkoły przede wszystkim z uwagi na odrębną podstawę programową oraz plan nauczania. Edukacja takich uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami, natomiast zajęcia edukacyjne obejmują: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne oraz religię lub etykę. Ponadto w myśl obowiązujących przepisów organizuje się zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Do zadań szkoły należy również dokumentowanie przebiegu nauczania, które w przypadku uczniów z tego rodzaju niepełnosprawnością ma odmienny charakter, a na koniec ocenianie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania, które nie odbywa się według znanej skali ocen określonej przepisami. Co za tym idzie zasady funkcjonowania ucznia w szkole ogólnodostępnej mają szczególny charakter i wymagają wzmożonej uwagi ze strony dyrektora i nauczycieli oraz rodziców. Tym samym przedstawiamy wszystkie prawne uzasadnienia dotyczące ww. kwestii zawarte w tabeli poniżej, co z pewnością pomoże dyrektorom we właściwej organizacji kształcenia uczniów z tego rodzaju niepełnosprawnością.  

 

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
w szkole ogólnodostępnej w odniesieniu do różnych aspektów:

Kształcenie specjalne

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910):

 • art. 127 ust. 1 - kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7.
 • art. 127 ust. 4 – w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Podstawa programowa 

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) dotyczy: 

 • szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna);

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.) dotyczy:

 • szkół tzw. starego typu (3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna).

Ramowy plan nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.):

 • załącznik nr 2 dotyczy szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • załącznik nr 9 dotyczy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny - IPET

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910):

 • art. 127 ust. 3 - uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kadra pedagogiczna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309):

 • § 7 ust. 3 - możliwość zatrudnienia nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia lub pomocy nauczyciela za zgodą organu prowadzącego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020, poz. 1289):

 • § 23 ust. 1 w związku z w § 15 ust. 3 -   zajęcia rewalidacyjne może prowadzić nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności ucznia. 

Ocenianie 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44i ust. 7:

 • oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania - są ocenami opisowymi.

Promowanie 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44o ust. 5:

 • o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Ukończenie szkoły

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44q ust. 2:

 • o ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Egzamin ósmoklasisty

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44zw ust. 1:

 • uczeń nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Dzienniki lekcyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (poz. 1646 ze zm.): 

 • § 8 ust. 4 - bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.
 • § 11 ust. 1 i 2 - przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy.

Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 • § 19 -  indywidualna teczka dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną zawierająca dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Arkusze ocen

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (poz. 1646 ze zm.):

 • § 14 ust. 3 - roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania oraz końcowe opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

Świadectwa szkolne 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2019, poz. 1700):

 • zgodnie z § 44 pkt 5 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym do klas I-VII szkoły podstawowej, świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej wydaje się na druku według wzoru nr 6 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
 • zgodnie z § 45 pkt 4 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej wydaje się na druku według wzoru nr 11 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

Bożena Browarczyk

16-11-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo