Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Udostępnianie protokołów z zebrań rady pedagogicznej
zdjecie_aktualnosci

Z każdego zebrania rady pedagogicznej musi być sporządzony protokół. Protokół może być sporządzany w formie pisemnej, ale także może przyjąć formę elektroniczną - jako efekt nagrania przebiegu zebrania przy użyciu urządzeń audiowizualny. Kwestię tę należy rozstrzygnąć w regulaminie rady pedagogicznej, podobnie jak zasady udostępniania protokołów. 

Na pewno do protokołów z zebrań muszą mieć dostęp wszyscy członkowie rady pedagogicznej niezależnie od tego czy uczestniczyli w danym zebraniu czy też nie, tym samym zapewniając pracownikom pedagogicznym dostęp do ustaleń z posiedzenia, zapewniając możliwość weryfikacji treści protokołu i zgłoszenia zastrzeżeń do jego zapisów. 

Protokół z zebrania rady pedagogicznej szkoły i placówki samorządowej może być także udostępniony osobom trzecim - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Szkoła, placówka samorządowa jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy), zaś niewątpliwie informacją publiczną jest m.in. informacja o organach szkoły jak i ich działalności (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Przed udostępnieniem protokołu należy jednak dokonać jego anonimizacji, czyli trwale i nieodwracalnie usunąć dane, które pozwolą określić osobę fizyczną, bowiem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Jakie dane należy usunąć?

Dane uczniów, ich rodziców, pracowników innych niż nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. 

Dane nauczycieli i pracowników urzędników nie wymagają anonimizacji, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy ograniczenie ze względu na prywatność nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

 

„Art. 5.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”

 

Nauczyciele, jak już wielokrotnie w orzecznictwie to zostało wskazane, są uznawani za osoby pełniące funkcje publiczne (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2020 r. II SA/Gd 554/19), dlatego ich dane mogą zostać udostępnione.

Więcej na temat pracy rady pedagogicznej, jej zadań, kompetencji i uprawnień znajdą Państwo w e-szkoleniu pt.: Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania, dedykowanym członkom rady pedagogicznej. 

 

Podstawa prawna:

 

Beata Linowska

08-10-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo