< class="item_title"> Czy należy udzielić odpowiedzi na anonimowy wniosek o udzielenie informacji publicznej?

Na skrzynkach poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych pojawia się coraz więcej wniosków o udzielenie informacji publicznej. Często są to wnioski wysyłane anonimowo. Czy w takiej sytuacji dyrektor jest obowiązany udzielić odpowiedzi? Czy może pozostawić wniosek bez odpowiedzi?

Zgodnie z zapisami art. 2 ust 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej””, zaś władze publiczne oraz inne podmioty publiczne obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej (art. 4 ustawy).

Zatem każdy może złożyć zapytanie o informację publiczną, zaś podmioty publiczne muszą udostępnić taką informację. Jeśli taka informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy).

W ustawie natomiast nie wskazano żadnych formalnych wymogów, jakie powinien spełnić taki wniosek, zatem wniosek wysłany drogą elektroniczną bez podpisu czy wskazania konkretnej osoby, która wnosi zapytanie, także nie może pozostać bez odpowiedzi. Brak konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy wynika z faktu, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację:

„Art. 2 ust. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.”

(wyrok NSA z 16.03.2009 r. sygn. akt I OSK 1277/08, LEX 604186).

 

Z wniosku natomiast musi wynikać w sposób jasny, co jest jego przedmiotem, a wtedy wszczyna się postępowanie w sprawie.

 


Uwaga!

Jeżeli organ, podmiot publiczny, do którego został skierowany wniosek, nie dysponuje daną informacją, zawiadamia o tym wnoszącego, nie ma natomiast obowiązku wydania decyzji (wyrok NSA z dnia 27.09.2002 r. sygn. akt II SAB 289/02). Podobnie sytuacja się ma w przypadku, gdy zapytanie nie dotyczy informacji publicznej – także należy o tym zawiadomić wnioskującego (wyrok WSA w Szczecinie z 24.11.2011 r. sygn.. akt II SAB/Sz 127/11).


 

Proszę pamiętać o terminach!

Informacja publiczna na wniosek jest udostępniana bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a jeśli nie może zostać udostępniona w tym terminie, należy poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazać nowy termin – ale nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

    Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

   2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej na temat informacji publicznej i jej udzielania w kolejnych artykułach.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

 

Beata Linowska

05-04-2019

więcej
< class="item_title"> Udostępnianie protokołów z zebrań rady pedagogicznej

Z każdego zebrania rady pedagogicznej musi być sporządzony protokół. Protokół może być sporządzany w formie pisemnej, ale także może przyjąć formę elektroniczną - jako efekt nagrania przebiegu zebrania przy użyciu urządzeń audiowizualny. Kwestię tę należy rozstrzygnąć w regulaminie rady pedagogicznej, podobnie jak zasady udostępniania protokołów. 

Na pewno do protokołów z zebrań muszą mieć dostęp wszyscy członkowie rady pedagogicznej niezależnie od tego czy uczestniczyli w danym zebraniu czy też nie, tym samym zapewniając pracownikom pedagogicznym dostęp do ustaleń z posiedzenia, zapewniając możliwość weryfikacji treści protokołu i zgłoszenia zastrzeżeń do jego zapisów. 

Protokół z zebrania rady pedagogicznej szkoły i placówki samorządowej może być także udostępniony osobom trzecim - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Szkoła, placówka samorządowa jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy), zaś niewątpliwie informacją publiczną jest m.in. informacja o organach szkoły jak i ich działalności (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Przed udostępnieniem protokołu należy jednak dokonać jego anonimizacji, czyli trwale i nieodwracalnie usunąć dane, które pozwolą określić osobę fizyczną, bowiem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Jakie dane należy usunąć?

Dane uczniów, ich rodziców, pracowników innych niż nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. 

Dane nauczycieli i pracowników urzędników nie wymagają anonimizacji, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy ograniczenie ze względu na prywatność nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

 

„Art. 5.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”

 

Nauczyciele, jak już wielokrotnie w orzecznictwie to zostało wskazane, są uznawani za osoby pełniące funkcje publiczne (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2020 r. II SA/Gd 554/19), dlatego ich dane mogą zostać udostępnione.

Więcej na temat pracy rady pedagogicznej, jej zadań, kompetencji i uprawnień znajdą Państwo w e-szkoleniu pt.: Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania, dedykowanym członkom rady pedagogicznej. 

 

Podstawa prawna:

 

Beata Linowska

08-10-2020

 

więcej
< class="item_title"> Ważność decyzji administracyjnych

Dyrektor szkoły został umocowany przepisami prawa do wydawania kilku rodzajów decyzji administracyjnych. Są to decyzje o:

  1. skreśleniu ucznia z listy uczniów;
  2. wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły;
  3. odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;
  4. zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą;
  5. odmowie udzielenia zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki przez ucznia;
  6. nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
  7. odmowie udostępnienia informacji publicznej, umorzeniu postępowania.

 

Na co dyrektor musi zwrócić uwagę wydając decyzję administracyjną?

Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na jej stronę formalną. Aby decyzja była ważna, musi, zgodnie zapisami art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, zawierać poniższe elementy:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie się na podstawę prawną;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. 

Co istotne, w § 2 art. 107 ustawodawca wskazał, iż przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja – tak jest np. w przypadku decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego, którego formalną stronę określają art. 9b. ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów decyzji skutkuje jej nieważnością, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym.

Warto tutuaj zwrócić uwag na decyzje wydawane w formie dokumentu elektronicznego, które często mają miejsce głównie w przypadku zapytań o informację publiczną. Przy każdej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, złożenie podpisu przez osobę wydającą decyzję, jest warunkiem bezwzględnym do jej ważności. Bez znaczenia jest, czy decyzja wydawana jest w formie pisemnej, czy też w formie dokumentu elektronicznego, zawsze musi ona zawierać podpis osoby ją wydającą. Przy czym, w tym drugim przypadku, podpis zwykły zastępowany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Decyzja sporządzona w formie dokumentu elektronicznego, która jest opatrzona innym podpisem niż kwalifikowany podpis elektroniczny, nie zostanie uznana za podpisaną.

Brak podpisu – zgodnego z art. 107 § 1 pkt 8., osoby reprezentującej organ uniemożliwia uznanie przygotowanego dokumentu za decyzję administracyjną. Taki, niepodpisany, dokument będzie tym samym tylko projektem decyzji, a ten nawet doręczony do składającego zapytanie o informację publiczna, nie wywoła żadnych skutków. Zatem podpis, a także wskazane w przepisach prawa pozostałe elementy decyzji, są warunkiem koniecznym do zaistnienia decyzji. 

 

Podstawa prawna:

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo