Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych jednak od 1 sierpnia 2024 r.
zdjecie_aktualnosci
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nawet 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków
zdjecie_aktualnosci
Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
zdjecie_aktualnosci

Dziś, 13 czerwca 2024 r. Minister Edukacji ogłosiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. 
 
Są to:
 
 1. Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
 1. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
 1. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 1. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
 1. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
 2. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Ustalone zostały także zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

a) w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych:

 • Zgodność z przepisami prawa oświatowego realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych:

 • Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych;

c) w szkołach podstawowych:

 • Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego; 

d) w branżowych centrach umiejętności:

 • Zgodność z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania branżowych centrów umiejętności;

e) w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych:

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Materiały:

Stan prawny na dzień:

 • 13-06-2024

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo