Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci

Pozostawanie pełnoletnich uczniów w szkołach prowadzi często do sytuacji, w których powstają wątpliwości co do stosowania wobec nich niektórych przepisów prawa oświatowego. Szczególne zainteresowanie budzi zakres praw i swobód pełnoletnich uczniów, w tym np. warunki ich udziału w wyciecze szkolnej. W tym przypadku przepisy jasno stwierdzają, że uczniowie pełnoletni nie muszą przedstawiać zgody rodziców na udział wyciecze szkolnej. Z treści przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki wynika, że zgoda rodziców na udział w wycieczce dotyczy wyłącznie uczniów niepełnoletnich i jest ona wyrażona w formie pisemnej. W pozostałym zakresie spraw związanych z organizacją wycieczki uczniowie pełnoletni podlegają dokładnie takim samym zasadom, co ich młodsi niepełnoletni koledzy. Uczniowie pełnoletni nie przestają przecież być uczniami szkoły. Jeśli w sposób świadomy decydują się na swój udział w wyciecze, to wyrażają tym samym zgodę na przestrzeganie regulaminu wycieczki i podporządkowanie się poleceniom kierownika wycieczki oraz opiekunom. To właśnie te osoby ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestniczących w wycieczce uczniów. Uczeń pełnoletni może jednak samodzielnie przybyć na miejsce zbiórki i powrócić do domu po zakończeniu wycieczki. Sprawy związane z bezpieczeństwem na wyciecze należy szczegółowo omówić ze wszystkimi uczniami przed wyjazdem.

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

 

Bożena Browarczyk

13-02-2024

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo