Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
“Podróże z klasą” – odpowiedzi MEN na pytania
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r.


Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji
zdjecie_aktualnosci

7 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Rozporządzenie reguluje przypadki przeliczania ocen uczniów, zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44 zw ust. 4, na punkty w procesie ich rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wówczas wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem. Są to sytuacje, w których uczniowie lub słuchacze ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi lub słuchaczowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ww. uczniowie zostali objęci rozwiązaniem przeliczania punktów określonym w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

 

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się po 35 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się 30 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się 20 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

Dodatkowo w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia pojawiła się zmiana, która porządkuje regulacje odnoszące się do sytuacji osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całego egzaminu ósmoklasisty, których będzie dotyczył § 8 ust. 1 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonych w art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, oraz osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, których będzie dotyczył § 8 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonej w art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Wejście w życie rozporządzenia: 22 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna: 

9-02-2024

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo