Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
zdjecie_aktualnosci

MEiN przygotowało nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120).

Zmiany będą dotyczyły:

 • mLegitymacji
 • świadectw
 • arkuszy ocen ucznia szkoły podstawowej.

W przypadku mLegitymacji:

 • wzór mLegitymacji będzie podlegał ustawie o aplikacji mObywatel – tym samym wzór dotychczasowej mLegitymacji opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia, dokładniej część III zatytułowana „mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” – zostanie uchylony;
 • będzie wydawana przez szkoły, w przypadku gdy pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego opiekunowie prawni nie zgłoszą sprzeciwu;
 • określono obowiązek szkoły do wydania uczniowi nowej, w stosunku do już posiadanej, mLegitymacji w przypadku, gdy uczniowi wydano nową legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1 ze względu na błąd w imieniu (imionach) lub nazwisku ucznia, błąd lub omyłkę zawartą w legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1 lub uzyskania przez ucznia w trakcie nauki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność(ponieważ we wszystkich tych przypadkach uczeń otrzymuje nową legitymacją szkolną w postaci karty formatu ID-1), a także ze względu na wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1.

W przypadku świadectw:

 • określona zostanie data wydawania przez szkołę świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły w przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym:

„§ 20. 2. W przypadku ucznia: 

(…)

5)        który przystępował do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

– jako datę wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.”

 • określono datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (na podstawie wyników, których są wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) będą przeprowadzane do dnia:
  • 31 października 2025 r. dla osób, które realizowały podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – zgodnie z art. 302a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.),
  • 31 sierpnia 2028 r. dla osób, które realizowały podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy– Prawo oświatowe – zgodnie z art. 129 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.)

§ 21a. Jako datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.”

 • wskazano, w której części świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i arkusza ocen należy odnotować realizację lub ukończenie przez ucznia programu szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego:

„§ 25. 8. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen, w części „Szczególne osiągnięcia”, wpisuje się:

(…)

 • realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału przygotowania wojskowego.”

W rozporządzeniu zamieszczony został także przepis przejściowy, zgodnie z nim od roku szkolnego 2023/2024 realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego należy również wpisywać w arkuszach ocen założonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

W przypadku arkusza ocen ucznia szkoły podstawowej:

 • dokonano korekty w załączniku nr 3 do rozporządzenia w zakresie wzorów arkuszy ocen ucznia szkoły podstawowej (wzór nr 33 i 44). Dodany został wiersz przeznaczony na wpisanie w pozycji 34 wyniku egzaminu ósmoklasisty – jego zabrakło w obecnie obowiązującym wzorze
 • dodano przepisy przejściowe:
  • arkusze ocen na drukach według nowych wzorów zakłada się uczniom klasy I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży od roku szkolnego 2023/2024 i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły
  • w roku szkolnym 2023/2024 arkusze ocen na drukach według nowych wzorów dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

 

Ponadto w noweli rozporządzenia ma się znaleźć przepis umożliwiający także okręgowym komisjom egzaminacyjnym wydawanie duplikatów dokumentów na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących mLegitymacji, którą wejdą w życie w terminie określonym w komunikacji Ministra Cyfryzacji dotyczącym mLegitymacji (na dzień 8 października 2023 r. komunikat nie został jeszcze ogłoszony).

 

8-10-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo