Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Szkolenia branżowe dla nauczycieli - zmiany w rozporządzeniu weszły w życie
zdjecie_aktualnosci

29 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania brzemienia treści dotychczasowego rozporządzenia do przepisów Karty nauczyciela znowelizowanych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do systemu oświaty branżowe centra umiejętności. Tym samym rozporządzenie rozszerza o branżowe centrum umiejętności listy podmiotów, w których nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego będą mogli uczestniczyć w szkoleniu branżowym.

Rozporządzenie zawiera także przepis przejściowymi zgodnie z którym:

"§ 2. Harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, o którym mowa w § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, ustalony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosowuje się do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r."

 

Podstawa prawna:

 

29-09-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo