Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
“Podróże z klasą” – odpowiedzi MEN na pytania
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r.


Konkurs na dyrektora szkoły - kto jest administratorem danych osobowych?
zdjecie_aktualnosci

Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, który na podstawie art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego powołuje komisję konkursową.

UODO otrzymał prośbę o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących statusu komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. W myśl art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

  • po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  • po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców,

  • po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Z kolei zasady pracy komisji definiuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. IOD, biorąc te regulacje pod uwagę, prosił o wskazanie podmiotu będącego administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora i wyjaśnienie kwestii nadawania członkom komisji konkursowej upoważnień do przetwarzania danych osobowych kandydatów ubiegających się w konkursie o stanowisko dyrektora szkoły. W odpowiedzi Urząd wskazał, że to organ prowadzący szkołę lub placówkę, który na podstawie art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego powołuje komisję konkursową, jest administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Wobec tego to również organ prowadzący jest zobowiązany do zastosowania środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Jeśli organ ten przyjął, że nadawanie upoważnień jest jednym ze stosowanych u niego środków organizacyjnych mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i kontroli nad procesem przetwarzania danych, wówczas środek taki powinien dotyczyć nie tylko osób na stałe zatrudnionych u administratora, ale także osób, którym administrator zlecił określone prace i które z tego powodu mają mieć dostęp do danych osobowych – w tym przypadku członkom komisji konkursowej. 

 

Źródło: „Biuletynu UODO” (nr 7-8/07-08/2023)

 

07-08-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo