Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych jednak od 1 sierpnia 2024 r.
zdjecie_aktualnosci
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nawet 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków
zdjecie_aktualnosci
Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw


Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia dzieci - obywateli Ukrainy
zdjecie_aktualnosci

Rozporządzenie obowiązuje - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)

Od roku szkolnego 2023/24  nastąpią zmiany w realizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zgodnie bowiem z  ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1088) obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą przebywać legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 marca 2024 r. oraz do: 

 • 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli: 
 1. w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) lub 
 2. w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub 
 3. nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
 • 30 września 2024 r. – jeżeli przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)  dostosowuje przepisy oświatowe do tych terminów dodatkowo wydłużając stosowanie niektórych rozwiązań lub nie.

 

Jakie rozwiązania mają dalej obowiązywać?

 - dodatkowy termin na składanie przez uczniów z Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (ww. uczniowie będą mogli złożyć ww. deklaracje w terminie do dnia 15 marca 2024 r.). Możliwość złożenia deklaracji w ww. terminie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę w:

 1. klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, 
 2. klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego,
 3. branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego,

- dyrektor będzie miał wowczas dodatkowy termin na przekazanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu tychże uczniów - 22 marca 2024 r.,

- uczeń z Ukrainy będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jakie rozwiązania mają obowiązywać także w kolejnym roku szkolnym (2023/24)?

- możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty / maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów,

- uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeżeli rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki,

- uczniowie z Ukrainy będą mogli ukończyć szkołę podstawową, jeżeli uzyskają pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpią do egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie w projekcie rozporządzenia uregulowano szczególne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce:

 1. jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z muzyki, plastyki, przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się w klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda), klasie VI (technika) i klasie VII (muzyka i plastyka) (rozwiązanie z rozp. z dnia 11 sierpnia 2022 – Dz.U. z 2022 r., poz. 1711);
 2. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2022/23 otrzymał promcję do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda) i klasie VI (technika), tym samym wpisuje się w tych miejscach poziomą kreskę;
 3. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VIII (tj. uczęszczał do klas VI–VII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie oceny z przyrody, gdyż realizacja tego przedmiotu zakończyła się w klasie IV, wówczas w tym miejscu stawia się poziomą kreskę,

- możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia i technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

- możliwość uczęszczania przez ucznia z Ukrainy na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z tym że wymiar ten nie będzie mógł być niższy niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo,

- możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnych, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem z  Ukrainy o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ,

możliwość modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole, placówce,

- możliwość zatrudnienia w publicznej poradni pp, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie;

- możliwość zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.

 

Jakie regulacje nie będą już stosowane?

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonujących w jednostce pomocy społecznej o uczniów będących obywatelami Ukrainy - ww. klasy, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym o wychowanków będących obywatelami Ukrainy - ww. grupy wychowawcze, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą wychowanków, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej i szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi,

- możliwość złożenia przez rodzica lub osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w dodatkowym terminie.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Materiał:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

 

26-06-2023

 

Pliki do pobrania:
Download this file (dokument628359.docx)PROJEKT ROZPORZĄDZENIA[ ]37 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo