Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Czy należy udzielić odpowiedzi na anonimowy wniosek o udzielenie informacji publicznej?
zdjecie_aktualnosci

Na skrzynkach poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych pojawia się coraz więcej wniosków o udzielenie informacji publicznej. Często są to wnioski wysyłane anonimowo. Czy w takiej sytuacji dyrektor jest obowiązany udzielić odpowiedzi? Czy może pozostawić wniosek bez odpowiedzi?

Zgodnie z zapisami art. 2 ust 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej””, zaś władze publiczne oraz inne podmioty publiczne obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej (art. 4 ustawy).

Zatem każdy może złożyć zapytanie o informację publiczną, zaś podmioty publiczne muszą udostępnić taką informację. Jeśli taka informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy).

W ustawie natomiast nie wskazano żadnych formalnych wymogów, jakie powinien spełnić taki wniosek, zatem wniosek wysłany drogą elektroniczną bez podpisu czy wskazania konkretnej osoby, która wnosi zapytanie, także nie może pozostać bez odpowiedzi. Brak konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy wynika z faktu, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację:

„Art. 2 ust. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.”

(wyrok NSA z 16.03.2009 r. sygn. akt I OSK 1277/08, LEX 604186).

 

Z wniosku natomiast musi wynikać w sposób jasny, co jest jego przedmiotem, a wtedy wszczyna się postępowanie w sprawie.

 


Uwaga!

Jeżeli organ, podmiot publiczny, do którego został skierowany wniosek, nie dysponuje daną informacją, zawiadamia o tym wnoszącego, nie ma natomiast obowiązku wydania decyzji (wyrok NSA z dnia 27.09.2002 r. sygn. akt II SAB 289/02). Podobnie sytuacja się ma w przypadku, gdy zapytanie nie dotyczy informacji publicznej – także należy o tym zawiadomić wnioskującego (wyrok WSA w Szczecinie z 24.11.2011 r. sygn.. akt II SAB/Sz 127/11).


 

Proszę pamiętać o terminach!

Informacja publiczna na wniosek jest udostępniana bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a jeśli nie może zostać udostępniona w tym terminie, należy poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazać nowy termin – ale nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

    Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

   2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej na temat informacji publicznej i jej udzielania w kolejnych artykułach.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

 

Beata Linowska

05-04-2019

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo