Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Zmiany w SIO i postępowaniu dyscyplinarnym
zdjecie_aktualnosci

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono rozwiązania, które będą miały wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Jednym z nich jest wstrzymanie lub zawieszenie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii biegu terminów dotyczących postępowania dyscyplinarnego określonych w art. 85o ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela, a zatem m.in. 3 miesięczny termin na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego od dnia powzięcia informacji o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zostanie wydłużony o czas trwania staniu epidemii.

Art. 94. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów, o których mowa w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Karta Nauczyciela

Art. 85o. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. 

  1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem 5 lat od dnia popełnienia tego czynu. 

 

Drugie rozwiązanie dotyczy możliwości wyłączenia stosowana niektórych przepisów ustawy o SIO, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej będzie miał możliwość wprowadzenia w tym zakresie odrębnych unormowań, celem zapewnienia prawidłowości i kompletności danych systemu informacji oświatowej.

Art. 48. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.”. 

 

I kolejna ważna zmiana - jej celem jest umożliwienie stosowania przez szkoły form e-learningowych na powszechną skalę (tj. na równych zasadach i w równym stopniu przez każdą szkołę w Polsce). Rozszerzony został katalog zdań stojących przed Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. OSE będzie odpowiedzialna za wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz modemy do obioru mobilnych usług dostępu do internetu, które mają być udostępniania uczniom, zarówno do wykorzystania w czasie lekcji prowadzonych fizycznie w szkole, jak i na potrzeby nauczania online. Dodatkowym zadaniem operatora OSE będzie też udostępnienie szkołom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość.

 

Art. 57. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184 oraz z 2019 r. poz. 1815) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

Art. 5a. Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Podstawa prawna:

 

16-04-2020

Beata Linowska

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo