Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych jednak od 1 sierpnia 2024 r.
zdjecie_aktualnosci
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nawet 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków
zdjecie_aktualnosci
Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw


ARCHIWALNE | Nowa prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego
zdjecie_aktualnosci

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania  ustala prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy i ogłasza w terminie do 1 lutego danego roku. Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej oraz po zasięgnięciu opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 

 

Najnowsza prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy została ogłoszona w Monitorze Polskim 1 lutego 2023 roku (Monitor Polski 2023 r. poz. 125) w formie obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 roku.

Cześć druga załącznika do obwieszczenia zawiera prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 33 zawodów szkolnictwa branżowego (w ubiegłym roku było 30), dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Według tego dokumentu zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:

 • Automatyk,
 • Betoniarz-zbrojarz,
 • Cieśla,
 • Dekarz,
 • Elektromechanik,
 • Elektryk,
 • Kierowca mechanik, 
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
 • Mechatronik,
 • Monter izolacji przemysłowych, 
 • Monter konstrukcji budowlanych, 
 • Monter nawierzchni kolejowej, 
 • Monter stolarki budowlanej, 
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 
 • Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, 
 • Operator obrabiarek skrawających, 
 • Technik automatyk, 
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 
 • Technik budowy dróg, 
 • Technik dekarstwa, 
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego, 
 • Technik elektryk, 
 • Technik energetyk, 
 • Technik gospodarki odpadami, 
 • Technik izolacji przemysłowych, 
 • Technik mechanik, 
 • Technik mechatronik, 
 • Technik programista, 
 • Technik robotyk, 
 • Technik spawalnictwa, 
 • Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, 
 • Technik transportu kolejowego. 

Są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024.

Porównując najnowszy wykaz (2023 r. ) z  poprzednim (2022 r.) można zauważyć, że dodano cztery zawody (Monter izolacji przemysłowych, Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, Technik izolacji przemysłowych, Technik gospodarki odpadami) i wykreślono jeden (Ślusarz).

Omawiany dokument precyzuje także prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracyPełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w poszczególnych województwach znajduje się w załączniku do obwieszczenia  w części III.

Warto wiedzieć, że wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.

Poza tym samorząd województwa, określając i ogłaszając corocznie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja uwzględnia zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określone w części II i III prognozy, czyli na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza  jest także z pewnością jedną z istotnych przesłanek kształtujących decyzję „Jakie zawody uruchomić w nowym roku szkolnym 2023/2024”.

Polecamy Państwa uwadze także nowe zawody i ich miejsce w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. O nowych zawodach w szkolnictwie branżowych od przyszłego roku szkolnego 2023/2024 napisaliśmy  w artykule Nowe zawody w szkolnictwie branżowym od września 2023 roku . Natomiast o nowych zawodach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  (począwszy od roku szkolnego 2019/2020 do 2022/2023) można przeczytać w artykule Zawody potrzebne na rynku pracy - prognoza 2022 i nowe zawody.

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

3-02-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo