Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - projekty rozporządzeń
zdjecie_aktualnosci
Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS?
zdjecie_aktualnosci
Są już wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół!


Na podstawie jakich dokumentów przyjąć do LO ucznia powracającego z zagranicy?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Na podstawie jakich dokumentów przyjąć do LO ucznia powracającego z zagranicy?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1655 z późn. zm.) uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do publicznego liceum ogólnokształcącego na podstawie dokumentów - niewymagających nostryfikacji. 

 

1) publicznego liceum ogólnokształcącego - na podstawie dokumentów,

Poprzez dokumenty należy rozumieć:

  1. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  2. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu (§2 pkt. 3 rozporządzenia). 

 Odstępstwem od tej zasady jest przepis § 11, zgodnie z którym uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany ido odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany do publicznej szkoły także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.  Ponadto dyrektor może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z samym uczniem:

  • § 12. 1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10, § 11 i § 13–15 stosuje się odpowiednio. 

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo