Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Laptop dla ucznia - odpowiedzialność za obowiązki związane z ochroną danych osobowych
zdjecie_aktualnosci

Przy realizacji programu „Laptop dla ucznia” status administratora danych przysługuje organowi prowadzącemu szkołę.

Kto – w związku z realizacją programu „Laptop dla ucznia”, w tym zawieraniem umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – jest administratorem danych i tym samym ma obowiązek spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO? Z takimi pytaniami w ostatnim czasie zwracali się do UODO inspektorzy  ochrony danych.

W odpowiedzi organ nadzorczy wskazywał, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem, następuje na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia.

Stosownie do art. 7 ust. 5 organ prowadzący szkołę sporządza protokół z przekazania laptopa. Wzór umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem. Ze wzoru tej umowy (w tym § 1 pkt 4) wynika, że to organ prowadzący szkołę jest stroną umowy (reprezentowaną przez upoważnioną osobę z danej szkoły, zazwyczaj jej dyrektora) i użycza nowy, nieużytkowany i sprawny technicznie komputer przenośny typu laptop (§ 2 ust. 1 wzoru umowy) oraz odpowiada za obowiązki związane z ochroną danych osobowych dziecka i rodzica. Wśród tych obowiązków wskazane jest wypełnienie wobec biorącego w użyczenie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO (§ 5 ust. 2 wzoru umowy).

W związku z powyższym to organowi prowadzącemu szkołę, a nie szkole, należy przyznać status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Źródło: „Biuletynu UODO” (nr 10/10/2023).

 

26-10-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo