Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Nieuprawnione kontaktowanie się przedstawicieli szkoły z lekarzem badającym ucznia
zdjecie_aktualnosci

Pracownik placówki dydaktycznej nie jest uprawniony do omawiania stanu zdrowia ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu z lekarzem prowadzącym badanie. 

Z prośbą o wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie zwróciła się do UODO matka pewnego ucznia technikum, który odbywał praktyczną naukę zawodu. Szczegółowo opisała sytuację, w której dyrektorem tej szkoły bez zgody rodziców kontaktował się z lekarzem medycyny pracy przeprowadzające badanie ucznia. Matka spytała UODO, czy jakiekolwiek osoby postronne, w tym dyrektor szkoły, mają prawo kontaktować się z lekarzem, dyskutować o zdrowiu pacjenta lub też przekazywać pisemnie opinię bez zawiadomienia rodziców o ich wydaniu.

W odpowiedzi organ nadzorczy wskazał, że przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy narażeni są na działanie szkodliwych czynników, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia regulują przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, wydanego na podstawie delegacji zawartych w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Zgodnie z par. 3 ust. 1 tego rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną. Z kolei zaświadczenie lekarskie wydawane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w dokumentacji lekarskiej, natomiast drugi przekazywany jest osobie badanej (posiadające pełną zdolność do czynności prawnej lub przedstawicielowi ustawowemu, gdy jej nie posiada) w celu przekazania placówce dydaktycznej kierującej na badanie.

Zarówno uczniowi, jak i placówce dydaktycznej przysługuje wnoszone na piśmie odwołanie od orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu i odbywania praktycznej nauki zawodu. Z przepisów rozporządzenia nie płyną jednak prerogatywy upoważniające pracownika placówki dydaktycznej do omawiania stanu zdrowia ucznia z lekarzem prowadzącym badanie lekarskie. Informacje związane z udzielonym świadczeniem zdrowotnym zaliczane są do szczególnych kategorii danych Osobowych o których mowa w artykule dziewięć RODO, których przetwarzanie jest co do zasady zabronione. Chcąc przetwarzać dane o stanie zdrowia należy wykazać jedną z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO dopuszczających przetwarzanie tej kategorii danych. Wśród nich wymienić można między innymi: wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; zaistnienie sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidujący mi odpowiednie zabezpieczenie praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie nie zdolna do wyrażenia zgody. Przesłanki te odwołuję się dodatkowo do odpowiednich gwarancji, co oznacza, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach. 

 

Źródło: „Biuletynu UODO” (nr 9/09/2023)

 

25-09-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo