Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Czy były dyrektor ma prawo do bycia zapomnianym i do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w tym wizerunku, które zostały zgromadzone i upublicznione w związku z pełnioną przez niego funkcją?
zdjecie_aktualnosci

Pełnienie funkcji publicznej niesie ze sobą określone konskwencje prawne, a w przypadku ochrony danych osobowych pewne ograniczenia tej ochrony.

Z jednej strony mamy obowiązek archiwizowania dokumentacji wytworzonej w związku z pełnieniem przez daną osobę w przeszłości funkcji dyrektora szkoły oraz udostępniania informacji publicznej dotyczącej działalności danej osoby jako pełniącej funkcję organu szkoły (art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej). W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zaprzestanie pełnienia funkcji publicznej nie oznacza, że informacje z okresu, gdy funkcja ta była pełniona, przestają podlegać udostępnieniu z ograniczeniem prywatności jednostki, bowiem wciąż będą one udostępniane osobom zainteresowanym w odniesieniu do okresu pełnienia funkcji  (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2015 r., sygn. akt I OSK 1530/14). Z kolei wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych – np. dyrektora szkoły pobierającego wynagrodzenie ze środków publicznych oraz wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza może być rozpowszechniany (czyli przetwarzany) bez zezwolenia tej osoby (art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Natomiast z drugiej strony, ogólną zasadą RODO jest zakaz przechowywania danych w nieskończoność oraz nie są wyraźnie wyłączone uprawnienia osoby obecnie lub w przeszłości pełniącej funkcję publiczną do korzystania m.in. z uprawnienia do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 RODO, czyli do usunięcia jej danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania. Problematyczna jest natomiast kwestia, z uwagi na konieczność pogodzenia uprawnień publicznych oraz prywatnych, od jakiego momentu z takich uprawnień były dyrektor korzysta. Obowiązujące przepisy nie określają, przez jak długi okres dla celów archiwizacyjnych i związanych z dostępem do informacji publicznej mogą być przechowywane dane osoby, która pełniła funkcję publiczną. W związku z tym obecnie zagadnienia te regulują samodzielnie administratorzy danych, którzy indywidualnie ustalają terminy przetwarzania danych w celach archiwizacyjnych i związanych z dostępem do informacji publicznej – art. 30 ust. 1 lit. f RODO. Przed upływem tego terminu, szkoła jako administrator może odmówić usunięcia danych byłego dyrektora, z uwagi na potrzebę ich dalszego przetwarzania. Usunięciu podlegają natomiast dane byłego dyrektora, które nie służą takim celom lub upłynął czas, przez jaki administrator może lub musi przechowywać określone dane, jak ma to np. miejsce w odniesieniu do przechowywania przez 6 lat oświadczeń majątkowych w BIP (art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym)

 

Podstawa prawna:

 

Dariusz Skrzyński

09-10-2019

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo