Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Zmiany w ustawie - Prawo oświatowe - nowy projekt:
zdjecie_aktualnosci

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 marca 2023 r.). Wprowadza on m.in.: nowy rodzaj placówki do systemu oświaty - branżowe centra umiejętności (BCU), możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, umieszczenie oceny z projektu zespołowego realizowanego w szkole w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo projektowane zmiany:

  • Branżowe centra umiejętności

Nowy rodzaj placówek (publiczne i niepubliczne), które umożliwią uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, uzupełniając dotychczasową ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. 

BCU będzie "branżową placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania, prowadzącą działalność edukacyjno-szkoleniową, działalność wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, działalność innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, skierowane w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników. Ponadto BCU będzie prowadziło działania wspierające realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów".

Nowym zadaniem przewidzianym dla BCU będzie prowadzenie branżowych szkoleń zawodowych, które zostały zdefiniowane jako specjalistyczne szkolenia. Łączny wymiar  takiego szkolenia w odniesieniu do uczniów wynosić będzie co najmniej 15 godzin, a jego  program nauczania uwzględnia wiedzę lub umiejętności zawodowe w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w obwieszczeniu przez MEiN, przydatne do wykonywania zawodu oraz kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną.

BCU będą także oferowały szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Publiczne BCU będą mogły być zakładane i prowadzone przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (powiat)

- osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zezwolenia właściwej jednostki samorządu terytorialnego, do której zadań własnych będzie należało zakładanie i prowadzenie BCU (powiatu)

- ministra właściwego dla zawodu szkolnictwa branżowego

Niepubliczne BCU będzie mogła założyć osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, w tym organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której to BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność.

Założenie i prowadzenie publicznego i niepublicznego BCU będzie możliwe wyłącznie po zawarciu porozumienia między jego organem prowadzącym a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność. Warunek ten nie będzie dotyczył przypadku, gdy organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne BCU będzie organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność. Kompetencję powiatu do zawarcia porozumienia będzie wykonywał starosta.

W każdym BCU obowiązkowo będzie działała rada BCU, a w jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego.

BCU, jako placówki oświatowe, będą podlegały nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratorów oświaty zgodnie z art. 51 ustawy Prawo oświatowe.

  • Język łaciński na egzaminie maturalnym

Projektowane przepisy uzupełnieniają katalog języków obcych, z których jest przeprowadzanyegzamin maturalny (w części obowiązkowej), o język łaciński. Egzamin maturalny z języka łacińskiego będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2026/2027 tylko na poziomie podstawowym i jedynie w części pisemnej (nie przewiduje się przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego w części ustnej). Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.

W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2023/2024 możliwości nauczania w szkołach języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego, możliwość przedstawienia przez zespoły nauczycieli więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego, będzie dotyczyła także tegoż języka.

  • Ocena z projektu zespołowego realizowanego w szkole w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości

Od roku szkolnego 2023/24 przedmiot Biznes i Zarządzanie zastąpi przedmiot Podstawy Przedsiębiorczości, a jednocześnie będzie mógł być realizowany na poziomie rozszerzonym, a egzamin maturalny z nowego przedmiotu - jako dodatkowego będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2026/2027. W związku z tym, że głównym założeniem realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym jest opracowanie projektu zespołowego, projekt ustawy zakłada, że ocena z uzyskana z projektu zostanie umieszczona na świadectwie dojrzałości - jeśli absolwent realizował w szkole ten przedmiot na poziomie rozszerzonym i przystępuje do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

  • Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Projektowane przepisy przewidują możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na umotywowany wniosek dyrektora szkoły uzgodniony z rodzicami ucznia, gdy uczeń ze względu na szczególne przypadki zdrowotne nie będzie mógł w ogóle przystąpić do tego egzaminu zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym.

  • Rozwiązywanie na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania

Proponowana zmiana zapewni absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych możliwość rozwiązywania na egzaminie maturalnym dodatkowych zadań egzaminacyjnych niezależnie od tego, czy dany przedmiot był w tej szkole nauczany w drugim języku nauczania czy też nie. 

  • Umożliwienie osobom posiadającym dyplom IB przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów

Projekt wprowadza przepis umożliwiający osobom posiadającym dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym w Polsce, przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów.

  • Przeprowadzanie egzaminu zawodowego:

- zwolnienie uczniów technikum oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych posiadających certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształcą, odpowiadającej kwalifikacji, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin zawodowy w danej klasie lub semestrze, z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasielub semestrze;

- wprowadzenie możliwości zwolnienia ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego ze względu na szczególne przypadki zdrowotne.

 

Na podstawie:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 marca 2023 r.)

 

20-03-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo