Ocenianie wewnątrzszkolne - prawo i praktyka | 7-12-2023 od 15:15
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo,

Wymagania MEiN wobec szkół oraz zapisy w ustawie o systemie oświaty nie pozostawiają złudzeń, że ocenianie ma głównie wspierać uczniów w planowaniu ich własnej pracy oraz motywować do zwiększonego wysiłku. Ważnym jest także, by proces oceniania dostarczał uczniowi i rodzicom kompletnych informacji o dobrych i słabych stronach ucznia, ale także stwarzał niezależnie od poziomu jego rozwoju, takie warunki, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości. 

Ten z pozoru prosty obowiązek oceniania ucznia staje się jednak niejednokrotnie nie lada wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły. Właściwe zrozumienie przepisów obowiązujących i ich zastosowanie z pewnością pomoże uniknąć wielu problemów z tym związanych, a cały proces oceniania uczynić maksymalnie prostym, przejrzystym i zrozumiałym dla wszystkich stron: nauczycieli, uczniów i rodziców. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, wskazać prawa i obowiązki nauczycieli, ale też obszary szczególnej autonomii szkoły w kwestii przyjmowanych rozwiązań w kwestii oceniania zapraszamy na szkolenie: "Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów – prawo i praktyka". Celem spotkania jest nie tylko poinformowanie o zasadach oceniania, wykładowca również podda analizie przykładowe zapisy oceniania wewnątrzszkolnego po to, by między innymi ocenić ich zasadność i zgodność z przepisami. Szkolenie będzie również odpowiedzią na często zadawane pytania typu: jak należy rozumieć zapis: brak podstaw do ustalenia oceny rocznej albo czy nauczyciel, ustalając ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek pisemnego uzasadnienia tej oceny? W związku z tym, że ocenianie nierzadko jest też tematem skarg rodziców i w konsekwencji często doraźnych kontroli prowadzonych przez przedstawicieli zewnętrznego organu nadzoru pedagogicznego odpowiedzi uzyskane podczas szkolenia na liczne kontrowersje związane z ocenianiem pomogą Państwu wypracować zapisy dotyczące oceniania spełniające jego ustawową rolę.  

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać obecny stan prawny w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania,
 • dowiedzieć się, jakie rozwiązania należy stosować w kwestii zapisów w Statucie szkoły w części dotyczącej wewnątrzszkolnego oceniania, w tym trybów postępowania w sytuacjach wskazanych w ustawie Prawo oświatowe,
 • poszerzyć wiedzę z zakresu praw ucznia i jego rodziców w kwestiach obejmujących ocenianie,
 • uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z ocenianiem bieżącym śródrocznym, rocznym i dotyczącym klasyfikacji i promocji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne oceniania, w tym uczniów cudzoziemców.
 • Obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem. 
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych a ocenianie uczniów.
 • Prawne podstawy zwolnień ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności w przypadku złożenia zastrzeżeń.
 • Ocenianie z punktu widzenia praw ucznia i jego rodziców.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem.

 

CZAS TRWANIA: 15:15 do 18:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

 

 

355,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo