Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 | 4-01-2024 od 10:00
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Szanowni Państwo,

Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania placówki. Tym bardziej, że w tym roku szkolnym nowych zadań, wyzwań czy oczekiwań jest naprawdę sporo. 

Wspomaganie roli wychowawczej rodziny, rzetelna diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, rozwijanie ich aktywności fizycznej, sztuczna inteligencja, a także ogromny zakres doskonalenia nauczycieli , to niektóre z aż 10 priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, które każda z placówek oświatowych na bieżąco jest zobowiązana realizować. Ponadto konieczność dostosowania pracy szkoły i placówki do zmian prawa oświatowego, które weszły od 1 września, uporządkowanie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, ochrona małoletnich, to zadania, które każdy z dyrektorów miał obowiązek wykonać. Ciągle aktualne jest również zadanie związane z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w bieżącym roku wzmocnione o ocenę realizacji stopnia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Warto podkreślić, że Dyrektorzy zostali zobligowani art. 69 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, do przedstawiania radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Tym samym takie podsumowanie po I okresie pracy szkoły, pomoże Państwu wypełnić ten obowiązek i będzie doskonałym materiałem do sprawozdania z nadzoru przygotowywanego na koniec roku szkolnego.

Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przeoczyć żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, zapraszamy na szkolenie (webinarium) „Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24”, na którym przedstawimy wzorcowe sprawozdanie z działalności szkoły i ogólne wnioski z nadzoru, które ze względu na obszerny katalog zadań zaplanowanych w bieżącym roku szkolnym sposób będzie pomocny w indywidualnym podsumowaniu pracy przez dyrektora. Ze względu na wielość i różnorodność zadań stojących przez każdą ze szkól i placówek proponowane szkolenie także poza rzetelną oceną faktycznej skuteczności działań pozwoli Dyrektorowi zidentyfikować wszelkie ewentualne niedociągnięcia oraz wdrożyć ewentualne poprawki i unikać ich w kolejnym okresie roku szkolnego. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • podstawy prawne półrocznego podsumowania pracy szkoły,
 • realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej na dany rok szkolny (ocena stopnia ich realizacji),
 • wzorcowe sprawozdanie z działalności szkoły i ogólne wnioski z nadzoru, w tym:
  • informacje dotyczące klasyfikacji śródrocznej w kontekście kompetencji rady pedagogicznej (m.in. propozycje arkusza klasyfikacji, protokołu zebrania rady pedagogicznej, uchwał zgodnych z kompetencjami RP - konstrukcja uchwały, wykonanie uchwały),
  • dokumentacja przebiegu nauczania (w tym propozycje dotyczące sposobu dokumentowania - dzienniki innych zajęć, indywidualne teczki badań i czynności uzupełniających, decyzje dyrektora),
  • podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej przez zespoły zadaniowe (propozycje sprawozdań m.in.: z realizacji działań wychowawczych, z realizacji podstawy programowej w ujęciu ilościowym i jakościowym, z realizacji zadań biblioteki, świetlicy szkolnej oraz samorządu uczniowskiego),
  • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
  • informacje nt. realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z kontekście analizy sprawozdań wychowawczych, efektów udzielanej pomocy, realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • wyniki kontroli:
   • stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – w tym programu wychowawczo-profilaktycznego,
   • przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
   • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, 
   • wyniki przeprowadzonych badań jakościowych w I okresie.
  • techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów (arkusze obserwacji, dokumentacja związana z kontrolą, realizacja planu wspomagania i jej dokumentowanie, sprawozdawczość związana z planem pracy szkoły).

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:30

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA 

 

SZKOLENIE POPROWADZA:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji. 

Dominik Circle

 

Bozena Circle 

385,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo