Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024 | 13-05-2024
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

 • nowe, niezbędne działania i obszary nadzoru (standardy ochrony małoletnich, awans zawodowy, doskonalenie zawodowe i inne) 
 • protokoły kontroli, obserwacji – przykłady narzędzi do udokumentowania nadzoru pedagogicznego
 • NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE
 • pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym, oceną efektywności jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli
 • wzorcowe sprawozdanie z nadzoru oraz uchwała RP w sprawie sposobu realizacji wniosków 

 

Szanowni Państwo!    

Ku końcowi zbliża się kolejny rok szkolny, zatem pora pomyśleć o corocznym, obowiązkowym SPRAWOZDANIU Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO. W obliczu wielu nowych zadań oraz rekordowych dziesięciu (!!!) kierunków polityki oświatowej Ministra Edukacji, poprawne przygotowanie sprawozdania za rok szkolny 2023/24 staje się dość dużym wyzwaniem. 

Standardy ochrony małoletnich, zmieniające się wciąż zasady awansu zawodowego czy też obowiązek prowadzenia bardzo szerokiego doskonalenia nauczycieli to nie tylko niektóre z tegorocznych „nowości”, ale jednocześnie zadania za organizację których, ale i za nadzór nad którymi, odpowiada Dyrektor. Dodając to tego bardzo szerokie spektrum kierunków polityki oświatowej MEN, bo od „wychowania do wartości”, aż po „podnoszenie jakości kształcenia oraz wsparcia” oraz rutynowe obszary pracy analizowane w tym okresie, zakres sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok 23/24 robi się bardzo duży. 

Odpowiadając na wyzwania, jakie stoją w związku z tym przed Dyrektorem, przygotowaliśmy komplet materiałów mających umożliwić zarówno prowadzenie, jak również i udokumentowanie nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2023/24. Mając na uwadze wspomniane wcześniej nowości, przygotowane arkusze, sprawozdania i protokoły, dostosowane są do bieżących wyzwań, aktualnych form nadzoru oraz nowej organizacji pracy.

Opracowując i wykorzystując zupełnie nowe narzędzia i techniki, badając nowe obszary oraz pokazując jak poprawnie udokumentować te wcześniej zaplanowane, przygotowaliśmy wzorcowe Sprawozdanie z nadzoru, będące dokumentem ujmującym wszystkie wyzwania, jakie stały i stoją przed Dyrektorami w roku szkolnym 2023/24 w tym zakresie. Sporządzone zostało ono na podstawie załączonych wyników badań, prowadzonych kontroli, obserwacji i innych form nadzoru.

Przygotowane przez nas szkolenie i materiały w pełni uwzględniają specyfikę roku szkolnego 2023/2024 oraz wskazują sposoby realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

Serdecznie zapraszamy na 3,5 godzinne szkolenie w terminach:

13 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

21 maja 2024 r.

23 maja 2024 r.

28 maja 2024 r.

6 czerwca 2024 r.

11 czerwca 2024 r.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 

 • poznać sposoby prowadzenia czynności dyrektora w nadzorze pedagogicznym,
 • skutecznie udokumentować prowadzony nadzór pedagogiczny,
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawowymi Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną wraz z uchwałą.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowości w Planie nadzoru pedagogicznego – nowe obszary, działania doraźne.
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w diagnozie wybranych obszarów pracy szkoły – gotowe opracowaniaarkuszy diagnostycznych i innych.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2023/2024 – przykład kompletnego opracowania.
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną -wzór.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:30

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 

Dominik Circle

 

 

 

 

425,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo