Wicedyrektor w szkole - doskonalenie kompetencji kierowniczych | 20-09-2024
Tematyka: Bezpieczeństwo, Dokumentacja szkolna, Nadzór pedagogiczny, Nauczanie, Pomoc pp, Prawo   

Szanowni Państwo,

Dyrektor i wicedyrektor, czyli kadra kierownicza, to zespół, który w decydujący sposób wpływa na pracę Rady Pedagogicznej, organizację placówki, jej atmosferę i w końcu też na proces uczenia się-nauczania uczniów. Wszyscy mamy świadomość, jak ważne jest zatem delegowanie uprawnień i jasne ustalenie zakresu odpowiedzialności oraz obowiązków. Stąd istotne są kompetencje wicedyrektora, który dopiero wtedy, gdy będzie miał pełną wiedzę i umiejętności, dotyczące funkcjonowania szkoły, może właściwie wspierać dyrektora placówki, a w niektórych sytuacjach, nawet  go zastępować. Wicedyrektor najszybciej zdobędzie zaufanie dyrektora, gdy pokaże mu profesjonalizm przy wykonywaniu zleconych zadań.

Tym samym mamy przyjemność zaprosić wicedyrektorów, ale również „początkujących” dyrektorów na 4-godzinne, kompleksowe szkolenie porządkujące myślenie o współpracy w zespole kierowniczym i doskonalące ich kompetencje zarządcze. Podczas szkolenia przedstawimy m.in. gotowe narzędzia pracy, wypełnione wzory dokumentów, analizy wyników nauczania, arkusze obserwacji i wiele innych, przypomnimy podstawy metodyki nauczania, zapoznamy z techniką prawodawczą oraz dokumentacją niezbędną w szkole.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • wprowadzić narzędzia pracy umożliwiające czytelne rejestrowanie wniosków i uwag z nadzoru i kontroli,
 • merytorycznie prowadzić nadzór pedagogiczny,
 • podejmować decyzje kierownicze bez wad prawnych,
 • sprawować funkcję wicedyrektora bez obaw o błędne decyzje,
 • być kreatywnym w wypełnianiu swojej roli i efektywnie wspomagać dyrektora w pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw:
  • wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora;
  • rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk;
  • forma zawarcia stosunku pracy;
  • zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
 • Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora.
 • Organizacja pracy wicedyrektora:
  • własne organizowanie tygodnia i dnia pracy,
  • harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora:
  • nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa,
  • organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego.
 • Udział wicedyrektora w procesie oceny pracy nauczyciela.
 • Organizacja zastępstw – pojęcie zastępstwa doraźnego.
 • Przebieg awansu zawodowego:
  • wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego;
  • wicedyrektor jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów.
 • Wymagania prawne w zakresie:
  • dokumentacji (regulaminów i procedur koniecznych w szkole)
  • dokumentacji przebiegu nauczania,
  • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • zapewnienia bezpieczeństwo na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
 • Wicedyrektor jako pracownik, czyli jego czas pracy i godziny pracy wicedyrektora, godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych, urlopy.
 • Pytania i odpowiedzi.

 

CZAS TRWANIA: 10:30 - 14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

390,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo