Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22 | 6-07-2022
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

 • nowe, niezbędne działania i obszary nadzory nieujęte w planie
 • protokoły kontroli, obserwacji – przykłady narzędzi do udokumentowania nadzorupedagogicznego
 • NARZĘDZIA BADAWCZE
 • pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym, ocena efektywności jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli
 • wzorcowe sprawozdanie z nadzoru oraz uchwała RP w sprawie sposobu realizacji wniosków 

 

D O D A T K O W O !!!

 • Uczniowie z Ukrainy – organizacja, administracja, nadzór pedagogiczny

 

Szanowni Państwo,

 

Ku końcowi zbliża się kolejny nietypowy, wyjątkowo nieprzewidywalny, a jednocześnie bardzo trudny rok szkolny. Drugi rok z rzędu Dyrektorzy mierzyć musieli się z wieloma nowymi i zaskakującymi okolicznościami i problemami. Trudny powrót do pracy tradycyjnej, okresy nauki zdalnej czy młodzież z Ukrainy to tylko niektóre z nich. Co więcej, obowiązkiem Dyrekcji było nie tylko poradzenie sobie z tymi „niespodziankami”, ale również zarządzanie nimi, a przede wszystkim nadzór. W efekcie, nawet najlepiej zaplanowany we wrześniu nadzór pedagogiczny, uzupełniony musi być o wiele działań doraźnych. Nie zapominając przy tym jednocześnie o realizacji jak co roku dość ambitnych kierunków polityki oświatowej czy działań planowych.

Do tego wszystkiego warto wspomnieć o ostatnich zmianach w samym nadzorze pedagogicznym i jego formach (odejście od ewaluacji i monitorowania), co czyni tegoroczne sprawozdanie z nadzoru jeszcze trudniejszym, bo pierwszym pisanym „na nowo”

Odpowiadając na wyzwania, jakie stoją w związku z tym przed Dyrektorem, przygotowaliśmy komplet materiałów mających umożliwić zarówno prowadzenie, jak również i udokumentowanie nadzoru pedagogicznego w tym szczególnym roku. Są to zupełnie nowe arkusze, sprawozdania i protokoły, dostosowane do bieżących wyzwań, aktualnych form nadzoru oraz nowej organizacji pracy.

Opracowując i wykorzystując zupełnie nowe narzędzia i techniki, badając nowe obszary oraz pokazując jak poprawnie udokumentować te wcześniej zaplanowane, przygotowaliśmy wzorcowe Sprawozdanie z nadzoru, będące dokumentem ujmującym wszystkie wyzwania, jakie stały i stoją przed Dyrektorami w roku szkolnym 2021/22 w tym zakresie. Sporządzone zostało ono na podstawie załączonych wyników badań, prowadzonych kontroli, obserwacji i innych form nadzoru.

Poza obowiązkiem nauki na odległość przygotowane przez nas szkolenie i materiały w pełni uwzględniają specyfikę roku szkolnego 2021/2022 oraz wskazuje sposoby realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

 

U W A G A !!!

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw sytuacji za na naszą wschodnią granicą, przygotowaliśmy cały rozdział poświęcony dzieciom z Ukrainy w polskich szkołach, dotyczący zarówno kwestii administracyjnych jak i organizacyjnych, który z pewnością będzie niezwykle istotny podsumowując ten oraz planując już teraz przyszły rok szkolny.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać sposoby prowadzenia czynności dyrektora w nadzorze pedagogicznym (w tym w trakcie pracy zdalnej),
 • skutecznie udokumentować prowadzony nadzór pedagogiczny,
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawy Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną wraz z uchwałą

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego – nowe obszary, działania doraźne.
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego –przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w diagnozie wybranych obszarów pracy szkoły – gotowe opracowaniaarkuszy diagnostycznych i innych.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2021/2022 –przykład kompletnego opracowania.
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną -wzór.
 • Uczniowie z Ukrainy – organizacja, administracja, nadzór pedagogiczny.

 

CZAS TRWANIA: 9:30-14:00

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Dominik Circle

 

 

 

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo