Praca z uczniem, wychowankiem agresywnym, samoagresywnym, przemocowym | 1-03-2022
Tematyka: Bezpieczeństwo, Pomoc pp, Wychowanie i opieka   

Szkolenie dedykowane jest pedagogom,  psychologom, wychowawcom klas i grup, różnych rodzajów szkół i placówek oświatowych.

 

Szanowni Państwo!

Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, pokazują, że co drugi nastolatek czasami obawia się agresywnej reakcji ze strony swoich koleżanek i kolegów. 

Dzieci i młodzież coraz częściej stają się nastolatkami z grupy ryzyka, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, sprawiającymi trudności wychowawcze, wymagające specjalnych metod i form pracy. A poczucie bezpieczeństwa, spokoju, życie bez agresji i przemocy, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wykorzystywanie mocnych stron jest warunkiem niezbędnym rozwoju osobistego każdego ucznia, dla kształtowania umiejętności społecznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz kształtowania prawidłowych postaw społecznych. Rolą nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjno-wychowawczych na lekcjach wychowawczych, zajęciach z grupami, zajęciach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, które stymulują wyzwalanie zasobów, mocnych stron uczestników i stwarzają uczniom okazję do uczenia się, pracy nad sobą, emocjami i sytuacjami społecznym, pracy ze złością, agresją i przemocąTym samym zapraszamy na szkolenie warsztatowe, które pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności do prowadzenia działań edukacyjno–wychowawczych, terapeutycznych oraz psychologiczno–pedagogicznych, pomocnych w pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne, samooagresywne, przemocą w szkole, grupie, środowisku.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • doskonalić swój warsztat pracy;
 • poznać i stosować na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowawczych, Opiece Psychologiczno–Pedagogicznej właściwe metody pracy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne, samoagresywne i przemocowe;
 • poznać i wdrożyć na zajęciach z uczniami, wychowankami metody aktywne, twórczego rozwiązywania problemów, poprzez znajomość metod i technik alternatywnych sposobów radzenia sobie ze złością, agresją (przykładowe scenariusze zajęć);
 • dowiedzieć się jak reagować na zachowania agresywne ucznia, co je wyzwala, co wzmacnia, co wycisza;
 • identyfikować czynniki hamujące i wspierające rozwój alternatywnych sposobów radzenia sobie ze złością, agresją;
 • zweryfikować swoje podejście do problemu złości, agresji, samooagresji, przemocy, procesu grupowego, pracy z grupą wychowawczą, szkolną, do nastolatka sprawiającego problemy, zwracającego na siebie uwagę poprzez symptomy takie jak: złość, agresja, samoagresja, przemoc.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Kompetencje wychowawcze w zakresie złości, agresji, samoagresji, przemocy w nauczaniu, wychowaniu w szkole, wychowaniu w grupach wychowawczych, Opiece Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Rola i zadania nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga w procesie rozwijania kompetencji radzenia sobie ze złością, agresją, samoagresją, przemocą w sposób akceptowany społecznie.
 • Rola i zadania nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga w procesie alternatywnych sposobów radzenia sobie ze złością, agresją, samoagresja, przemocą.
 • Wykorzystanie elementów treningu kontroli złości na zajęciach wychowawczych, na lekcjach przedmiotowych, zajęciach z Psychologiem, Pedagogiem.
 • Przykładowe metody i podejścia stosowane w pracy z dzieckiem, nastolatkiem agresywnym, samoagresywnym, sprawiającym trudności w grupie. 
 • Praca z emocjami, mocnymi i słabymi stronami.
 • Metody i techniki pracy w procesie grupowym w pracy z grupami wychowawczymi, klasami w szkole, Opiece Psychologiczno – Pedagogicznej, w zakresie pracy ze złością, agresją, samoagresją, przemocą. 
 • Sposoby reagowania.

 

CZAS TRWANIA: 8:30-11:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE PROWADZI:

 

Bożena Ungurian - menedżer oświaty, trener, socjoterapeutka, pedagog resocjalizacji, filologii polskiej, trener ustawień systemowych rodzinnych i organizacyjnych. Od ponad 30 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie realizuje zajęcia socjoterapii, pełni funkcje kierownicze, a także prowadziła grupy wychowawcze. Prowadzone zajęcia wspiera autorskimi programami, które posiadają pozytywną opinię Trenerów – Terapeutów i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pracy z młodzieżą trudną, młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze, zaburzeniami zachowania i emocji w rodzinie, szkole, placówce wychowawczej.

205,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo