Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2021/22 | 29-12-2021
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Szanowni Państwo,

Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania szkoły, placówki. 

Powrót do szkoły po miesiącach nauki prowadzonej zdalnie, nastawienie na działania podnoszące jakość edukacji, niwelujących różnice w przyswojonych wiadomościach i nabytych umiejętnościach, reintegracja zespołów klasowych i wspólnoty szkolnej, podnoszenie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, to tylko niektóre z działań, które warto podsumować. Pozwoli to Dyrektorowi nie tylko wyłapać wszelkie ewentualne niedociągnięcia, ale również wdrożyć ewentualne poprawki i unikać ich w kolejnym okresie roku szkolnego. 

Poza rzetelną oceną faktycznej skuteczności działań placówki, będzie ono również doskonałym materiałem do rocznego sprawozdania z nadzoru przygotowywanego na koniec roku szkolnego. 

Warto podkreślić, że Dyrektorzy zostali zobligowani art. 69 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, do przedstawienia radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Tym samym takie podsumowanie po I okresie pracy szkoły, pomoże Państwu wypełnić ten obowiązek.  

Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przeoczyć żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, zapraszamy na szkolenie (webinarium) „Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2021/22”, na którym przedstawimy wzorcowe sprawozdanie z działalności szkoły i ogólne wnioski z nadzoru, które będą ujęte w nieco inny sposób niż w poprzednich latach, ze względu na zmiany w nadzorze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1618).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • podstawy prawne półrocznego podsumowania pracy szkoły,
 • zmiany w nadzorze pedagogicznym,
 • realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej na dany rok szkolny (ocena stopnia realizacji),
 • realizacja wytycznych MEiN z 17 maja 2021 r.,
 • wzorcowe sprawozdanie z działalności szkoły i ogólne wnioski z nadzoru, w tym:
 • informacje dotyczące klasyfikacji śródrocznej w kontekście kompetencji rady pedagogicznej (m.in. propozycje arkusza klasyfikacji, protokołu zebrania rady pedagogicznej, uchwał zgodnych z kompetencjami RP - konstrukcja uchwały, wykonanie uchwały),
 • dokumentacja przebiegu nauczania (w tym propozycje dotyczące sposobu dokumentowania - dzienniki innych zajęć, indywidualne teczki badań i czynności uzupełniających, decyzje dyrektora),
 • podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej przez zespoły zadaniowe (propozycje sprawozdań m.in.: z realizacji działań wychowawczych, z realizacji podstawy programowej w ujęciu ilościowym i jakościowym, z realizacji zadań biblioteki, świetlicy szkolnej oraz samorządu uczniowskiego),
 • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
 • informacje nt. realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z kontekście analizy sprawozdań wychowawczych, efektów udzielanej pomocy, realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • wyniki kontroli:
  • stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – w tym programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
  • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, 
  • wyniki przeprowadzonych badań jakościowych w I okresie.
 • techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów (arkusze obserwacji, dokumentacja związana z kontrolą, realizacja planu wspomagania i jej dokumentowanie, sprawozdawczość związana z planem pracy szkoły).

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:00.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

Dominik Circle Bozena Circle 2

350,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo