Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora szkoły | 23-09-2021
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo!   

Dyrektor każdej jednostki oświatowej jest zobowiązany rozpatrywać różnego rodzaju skargi i wnioski, które wpływają do placówki. Dotyczą one najczęściej pracy nauczycieli, pracy innych pracowników szkoły, a czasem zachowania uczniów. Prawidłowe pokierowanie procesem załatwiania skarg i wniosków oraz znajomość przepisów w tym zakresie pozwoli nie tylko należycie wypełnić obowiązki dyrektora, ale również nie narazić się na uchybienia w tym zakresie.

Tym samym zapraszamy na szkolenie (webinarium) pt. ”Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora szkoły”, które gwarantuje Państwu pozyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwiania skarg i wniosków, a także rozwieje wątpliwości natury prawnej, związane z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących, regulujących ww. tematykę. W trakcie szkolenia zostanie także poruszona kwestia postępowania dyscyplinarnego i nowych przepisów w tym zakresie, jako elementu procesu rozpatrywania skargi na nauczyciela. Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady rozwiązań proceduralnych mających charakter tzw. dobrych praktyk w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, przyjętych nie tylko w placówkach oświatowych, a także otrzymają Państwo niezbędny w każdej placówce, a wymagający publikacji w BIP, wzorcowy Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • przyswoić przepisy prawa związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 • wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów dot. skarg i wniosków, 
 • właściwie rozpatrywać skargi i wnioski,
 • opracować i wdrożyć „Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków”
 • poznać sposoby postępowania dowodowego, 
 • zrozumieć rolę dyrektora w procesie postępowania dyscyplinarnego,
 • prawidłowo dokumentować cały proces.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne dotyczące przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Skarga a wniosek – istotne różnice.
 • Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora w zakresie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Sposób przeprowadzenia przez dyrektora postępowania wyjaśniającego w sprawie.
 • Regulamin skarg i wniosków
 • Postępowanie dyscyplinarne.
 • Rozpatrywanie skarg przez organ nadzoru pedagogicznego.
 • Kontrole w trybie działań doraźnych podjęte w ramach rozpatrywania skarg.
 • Tryb rozpatrywania skarg i wniosków, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
 • Dokumentowanie podejmowanych przez dyrektora działań w zakresie rozpatrywania skarg.
 • Studium przypadków - orzecznictwo WSA i NSA dotyczące sposobu rozpatrywania skarg i wniosków.

 

CZAS TRWANIA: 15:00 - 18:00.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (około 160 stron) do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

335,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo