PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/22 | 11-08-2021
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

 

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 w tym: 
  • kierunki polityki oświatowej zgodnie ze wskazaniami MEiN i sposoby ich realizacji,
  • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku, z uwzględnieniem nadzoru w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek,
  • projekty ewaluacji wraz z narzędziami – gotowe opracowaniabezpłatny dostęp online do wybranych narzędzi z wynikami w formie wykresów TYLKO U NAS!
  • plan kontroli, monitorowania, plan badań edukacyjnych, etc.
  • narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru (arkusze obserwacji, karty monitorowania, protokoły kontroli, itd.) – wzory, przykłady
 • Plan Działań Wspierających –kompleksowe opracowanie zaplanowanych działań w zakresie wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym i wszystkich innych, w celu wyrównania skutków nauki zdalnej
 • Zadania dyrektora na wrzesień 2021 r.– gotowe wzory i narzędzia, w tym do przeprowadzenia wymaganej prawem diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2021 r. ich stosowanie w praktyce
 • Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnego gotowe wzory

 

To szkolenie oferujemy także w formie stacjonarnej!

Szanowni Państwo,

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/22 należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2021 r. i w tym roku powinien być to dokument szczególny. Przygotowanie go wymagało będzie wprowadzenia wielu zmian zarówno w jego zakresie, ale też samych technikach czy narzędziach.  Poza kierunkami polityki oświatowej ogłaszanym przez MiEN uwzględniać musi on również wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego. Kilka miesięcy pracy zdalnej, nowe metody nauczania, świadczenia pomocy p-p, i wiele innych, to aspekty, które muszą zostać bezwzględnie wzięte pod uwagę planując nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2021/22.

Szczególną uwagę w nadzorze poświęcić należy odpowiedniej diagnozie całej placówki w zakresie skutków długotrwałej pracy zdalnej w roku poprzednim. Dopiero odpowiednio zbadani uczniowie, nauczyciele, rodzice, ale też Dyrekcja i pozostali pracownicy dadzą odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przywrócić wszystko do normy. Dotyczyć one powinny z pewnością zarówno kwestii opanowania podstawy programowej, realizacji pomocy p-p, potrzeb w zakresie doskonalenia, jak i działań w zakresie wychowawczo-profilaktycznym czy wreszcie współpracy z rodzicami czy podmiotami zewnętrznymi i wielu, wielu innych. Narzędzia do przeprowadzenia stosownej diagnozy oraz wzorcowy Plan Działań Wspierających, zawierających propozycję kompleksowych działań zaplanowanych przez Dyrektora w wyżej opisanym zakresie stanowi bardzo istotny element tegorocznego szkolenia oraz materiałów.

Nowy rok szkolny to jak zwykle nowe przepisy prawa, które z reguły oznaczają potrzebę opracowania nowych lub wdrożenia zmian w istniejących regulaminach, procedurach czy statucie. Dlatego też jeden z modułów szkolenia poświęcony zostanie właśnie im oraz sposobom ich wdrożenia/realizacji w praktyce.

 Zapraszamy na szkolenie, na którym przedstawimy wzorcowy plan nadzoruwzorcowy Plan Działań Wspierających, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania wyników nadzoru (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo omówimy i przedstawimy sposoby wprowadzania zmian prawa oświatowego do organizacji placówki i zarządzania.

 

OFEROWANE SZKOLENI POZWOLI:

 • opracować Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, zaplanować wszystkie działania, w tym ewaluację wewnętrzną z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych (w tym w wersji on-line – dla uczestników szkolenia dostępne bezpłatnie),
 • opracować Plan Działań Wspierających – kompleksowe zestawienie działań we wszystkich obszarach pracy placówki, mających na celu zniwelowanie skutków pracy zdalnej w poprzednim roku szkolnym
 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,
 • sprawować oraz sporządzać odpowiednią dokumentację potwierdzającą efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • poznać zmiany przepisów od 1 września 2021r. oraz wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu placówką 
  i w zarządzaniu procesami edukacyjno-wychowawczymi, 
 • dostosować pracę szkoły do obowiązującego prawa (zarządzenia, procedury itp.)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2021 r. – omówienie i interpretacja.
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2021/22 kompletny wzór dokumentu.
 • Narzędzia do diagnozy placówki oraz Plan Działań Wspierających kompletny wzór dokumentów.
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty monitorowania, kontroli, arkusze obserwacji zajęć. 
 • Wzory uchwał podejmowanych obowiązkowo na początku roku szkolnego.
 • Nowe procedury i regulaminy po zmianach przepisów od 1 września 2021 r.  gotowe wzory.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (około 350 stron) w wersji papierowej (książka zostanie wysłana kurierem przed szkoleniem, aby uczestnik był w posiadaniu materiałów szkoleniowych w trakcie webinarium) oraz w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00.

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Dominik Circle

 

 

 

370,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo