Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów – prawo i praktyka | 12-04-2021
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   

Szanowni Państwo,

Wymagania MEN wobec szkół oraz zapisy w ustawie o systemie oświaty nie pozostawiają złudzeń, że ocenianie ma głównie wspierać uczniów w planowaniu ich własnej pracy oraz motywować do zwiększonego wysiłku. Ważnym jest także, by proces oceniania dostarczał uczniowi i rodzicom kompletnych informacji o dobrych i słabych stronach ucznia, ale także o sposobach poprawy. 

Z pozoru prosty obowiązek ocenienia ucznia staje się jednak niejednokrotnie nie lada wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły. Właściwe zrozumienie przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz przemyślane ich ujęcie w zasadach oceniania ustalonych w placówce pomóc mogą uniknąć wielu problemów z tym związanych, a cały proces oceniania uczynić maksymalnie prostym, przejrzystym i zrozumiałym dla wszystkich stron: nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Dodatkowo, odpowiednia realizacja obowiązku oceniania oraz spełnianie wspierającej funkcji przez ocenę szkolną stanowi bardzo często, w tym roku szkolnym również, przedmiot planowych i doraźnych kontroli zewnętrznego organu nadzoru pedagogicznego, a także nieprzerwanie najczęstszy temat skarg rodziców.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, wskazać Państwa prawa i obowiązki, ale też obszary szczególnej autonomii szkoły w kwestii przyjmowanych rozwiązań w obszarze oceniania, a także omówić wszystkie wyzwania związane z faktem oceniania uczniów w trakcie pracy zdalnej, zapraszamy na szkolenie: "Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów – prawo i praktyka".


Opinia o szkoleniu:

"Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od A do Z" oraz „Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów – prawo i praktyka". Szkolenia przeprowadzone przez Panią Bożenę są na najwyższym poziomie! Prowadząca w sposób rzetelny, bardzo przystępny i niejednokrotnie z humorem:) omawiała zagadnienia teoretyczne, prezentując je na wielu praktycznych przykładach. Bardzo wysoka wartość merytoryczna! Materiały przygotowane są idealnie, czytelnie i przejrzyście. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń zostaną wykorzystane przeze mnie w pracy nauczyciela.

 Pozwolę sobie wyrazić się kolokwialnie: robią Państwo niesamowitą robotę z cudownym człowiekiem na „pokładzie" :) Dziękuję, dziękuję, dziękuję!"


DRUGA I KOLEJNA OSOBA Z TEJ SAMEJ PLACÓWKI 20% RABATU

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać obecny stan prawny w zakresie tworzenia i zastosowania zasady wewnątrzszkolnego oceniania,
 • dowiedzieć się, jakie rozwiązania należy stosować w kwestii zapisów w Statucie szkoły oraz zasadach wewnątrzszkolnego oceniania,
 • zgłębić kwestie pomiaru dydaktycznego jako istotnego elementu oceny,
 • poszerzyć wiedzę z zakresu zasad dokonywania oceny w trakcie nauki zdalnej,
 • uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z ocenianiem bieżącym śródrocznym, rocznym i dotyczącym klasyfikacji i promocji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawna oceniania.
 • Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 • Zasady oceniania uczniów ze SPE.
 • Obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem.
 • Ocenianie w statucie szkoły.
 • Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 • Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego w tym sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 • Promowane uczniów.
 • Pomiar dydaktyczny, w tym zasady konstruowania zadań testowych.
 • Dokumentacja oceniania uczniów.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 12:30 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

 

 

310,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo