Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od A do Z

 

 • Aktualne przepisy prawa
 • Zadania i obowiązki dyrektora, nauczycieli, specjalistów
 • Sposoby dokumentowania zadań z zakresu pp
 • wzory dokumentów - IPETów, WOPFU

 

Szanowni Państwo,

przepisy prawa zobowiązują dyrektora do wprowadzenia czytelnych zasad świadczenia pomocy pp oraz organizacji przewidzianych prawem form pomocy pp w każdym przedszkolu, każdej szkole i placówce oświatowej, a wszystkich nauczycieli do świadczenia jej w bieżącej pracy z wychowankiem/uczniem. Aby obowiązki określone w aktach prawnych wypełniać prawidłowo, rzetelnie i efektywnie, konieczne jest ich szczegółowe poznanie i zrozumienie. Tym samym zapraszamy na webinarium, w trakcie którego omówimy najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów w tym zakresie, a także sposobów dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. W dużej części szkolenie dotyczyć będzie uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ ich obecność w przedszkolach, szkołach, placówkach zobowiązuje ww. jednostki do zastosowania metod i form pracy wynikających z opracowanych dla nich indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Na szkoleniu zaproponujemy także sposoby dokumentowania działań - szczególnie tych, które mogą okazać się trudne do realizacji oraz sposoby ewaluacji efektów.

Informacje przekazane podczas szkolenia pomogą również Państwu, realizującym naukę na odległość, w dostosowaniu sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym tych, które wynikają z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, do aktualnej rzeczywistości szkolnej.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • usystematyzować i uzupełnić wiedzę na temat zasad udzielania ppp zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 • poznać pełny zakres zadań nauczycieli i specjalistów
 • uzyskać gotowe przykłady dostosowań i działań w pracy z uczniami z spe
 • poznać najlepsze sposoby dokumentowania poszczególnych działań z zakresu ppp
 • wykształcić praktyczne umiejętności realizacji ppp w trakcie nauki zdalnej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych i pracy zdalnej.
  • Określenie roli i zadań szkoły związanych z:
   • przekazywaniem rodzicom informacji o ppp,
   • przygotowaniem do jej udzielania,
   • przekazywaniem wyników jej stosowania.
 • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp oraz zajęć rewalidacyjnych.
  • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp, zajęcia rewalidacyjne w tym zasady pracy (także zdalnej) z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  • Przykłady zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
  • Formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
  • Zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie zadań z zakresu ppp.
  • Określenie w arkuszu organizacji szkoły liczby godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
  • Opracowanie planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych w dziennikach zajęć, w tym tworzenie indywidualnej teczki ucznia objętego ppp.
 • Praktyczne przykłady pracy z dzieckiem ze SPE oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Studium przypadków. 

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce - w tym m.in.: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym), propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów, i inne, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

 

Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Bozena Circle 2

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo