Statut - przygotowanie nowego dokumentu na podstawie art. 98 -112 nowej ustawy - Prawa oświatowe

  • Statut - przygotowanie nowego dokumentu zgodnie z art. 98 - 112 ustawy - Prawa oświatowe – wzorcowe statuty dla szkół i placówek po zmianach strukturalnych sieci szkół. 
  • Nowelizacja statutów szkół bez zmian organizacyjnych z uwzględnieniem zmian prawa na dzień 1 września 2017 r. 

 

Szanowni Państwo!

     Każda placówka, w której nastąpiły zmiany organizacyjne (włączenie, przekształcenie szkoły oraz przedszkola) jest obowiązana opracować nowy statut (statuty zachowują ważność do 30 listopada 2017 r.), zaś wszystkie pozostałe placówki w związku z licznymi zmianami prawa dokonać nowelizacji.  Ponieważ zakres i charakter zmian jest bardzo szeroki, a czasu na ich wprowadzenie jest mało oferujemy Państwu 1 - dniowe szkolenie, na którym praktycznie już teraz przygotujemy członków Zespołu ds. statutu do pracy nad nowym dokumentem, wyposażając ich w umiejętności stosowania techniki prawodawczej, budowy aktów normatywnych oraz w wiedzę o formie i treści nowych ramowych statutów - art. 98 - 112 „Prawa oświatowego”.

        Jednocześnie przedstawimy propozycję zapisów nowelizacji statutów, które zachowują ważność na najbliższe dwa lata (samodzielne LO, technika). 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
  • nabyć wiedzę o budowie aktu prawnego, 
  • wykształcić praktyczne umiejętności w opracowywaniu aktów prawnych,
  • zredagować nowy statut przekształconej placówki,
  • zredagować nowe treści w statucie wynikające z ostatnich zmian prawa oświatowego,
  • poznać zasady obwieszczania tekstu jednolitego statutu i publikacji tekstu ujednoliconego,
  • przygotować uchwałę rady pedagogicznej o nowelizacji statutu.
Program szkolenia: 
  • Statut  szkoły jako akt normatywny. 
  • Podstawy techniki prawodawczej. Budowa aktu prawnego. 
  • Pojęcia „tekst ujednolicony”, a „ tekst jednolity”. Zasady obwieszczania jednolitego tekstu statutu. 
  • Układ ramowego statutu na podstawie art. 98 – 112  ustawy  Prawo oświatowe.  
  • Zmiany prawa oświatowego od 1 stycznia 2017 r. i odzwierciedlanie ich w tekście statutu. 
  • Ćwiczenia – zasady aktualizacji statutów (uchylanie zapisów, dodawanie nowych treści, zastąpienie).
  • Wzorcowe statuty dla poszczególnych typów szkół i placówek – wzory dla poszczególnych typów szkół -CD.
  •   

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 180 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski -  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo