Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 w tym: 
  • kierunki polityki oświatowej zgodnie ze wskazaniami MEiN i sposoby ich realizacji,
  • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego
  • sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2022 r. ich stosowanie w praktyce
  • zmiany w Statucie, regulaminach, procedurach,
 • Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnego gotowe wzory

 

Szanowni Państwo,

Plan nadzoru pedagogicznego 2022/23 należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2022 r. i w tym roku powinien być to dokument szczególny. Poza kierunkami polityki oświatowej ogłaszanym przez MEiN uwzględniać musi on również wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego, ale przede wszystkim wiele planowanych zmian w przepisach. Młodzież z Ukrainy, zmiany w procedurze awansu, praca „nowych” specjalistów i wiele innych, to aspekty, które muszą zostać bezwzględnie wzięte pod uwagę planując nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/23.

Wszystkie planowane działania uwzględniać muszą bowiem zmiany przepisów od 1 września 2022 r., a te niestety oznaczają również potrzebę opracowania nowych lub wdrożenia zmian w istniejących regulaminach, procedurach czy statucie. Z pewnością uwzględnić je trzeba również w narzędziach nadzoru.

Mądrze zaplanowane działania nadzorcze Dyrektora biorące pod uwagę coroczne wytyczne MEiN, specyfikę własnej placówki oraz zmiany prawa, stanowią zaledwie połowę sukcesu. Druga to właśnie odpowiednie narzędzia (protokoły, arkusze, sprawozdania i inne), które pozwolą zadania Dyrektora w tym zakresie dokumentować efektywnie i sprawnie.

 Zapraszamy na szkolenie (webinarium), na którym przedstawimy wzorcowy plan nadzoru 2022/23, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania jego wyników (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo omówimy i przedstawimy sposoby wprowadzania wielu zmian prawa oświatowego do organizacji i dokumentacji placówki.

 

Oferowane szkolenie pozwoli:

 • opracować Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/23, zaplanować wszystkie działania, w tym diagnozę placówki z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych (w tym w wersji on-line – dla uczestników szkolenia dostępne bezpłatnie),
 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,
 • sprawować oraz sporządzać odpowiednią dokumentację potwierdzającą efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • poznać zmiany przepisów od 1 września 2022 r.. oraz wprowadzić je do dokumentacji placówki, 
 • dostosować pracę szkoły do obowiązującego prawa (zarządzenia, procedury itp.)

 

Program szkolenia:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2022 r. – omówienie i interpretacja.
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2022/23 – kompletny wzór dokumentu.
 • Projekty badań diagnostycznych wraz z narzędziami badawczymi kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp. 
 • Wzory uchwał podejmowanych obowiązkowo na początku roku szkolnego.
 • Zmiany do Statutu i dokumentacji placówki, nowe procedury i regulaminy po zmianach przepisów od 1 września 2022 r.  gotowe wzory.

 

CZAS TRWANIA: 9:30-14:30

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 350 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Dominik Circle

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo