Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szk. 2019/2020 w tym:

 • projekty ewaluacji, narzędzia badawcze, raporty z badań – gotowe opracowania
 • protokoły kontroli, monitorowania, obserwacji, analiza wyników egzaminów – przykłady
 • pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym
 • ocena efektywności jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczyciel

NARZĘDZIA BADAWCZE, RAPORTY I WNIOSKI Z EWALUACJI wybranych obszarów pracy szkoły: praca domowa, atrakcyjność zajęć, bezpieczeństwo w szkole i drodze do szkoły i inne 

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i wielu innych.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor obowiązany jest opracować i przedstawić sprawozdanie z nadzoru, które z jednej strony dokumentuje pracę dyrektora, prezentuje całoroczne podejmowane działania w celu poprawy jakości pracy szkoły, ocenia poziom nauczania i wychowania, ale również bardzo często jest przedmiotem kontroli oraz wykorzystywane jest w procesie oceny dyrektora.

 Na szkoleniu przedstawimy wzorcowe sprawozdanie sporządzone na podstawie załączonych wyników badań (w tym analiza egzaminu ósmoklasisty!!!), prowadzonych kontroli, obserwacji, monitorowania, w tym komplet narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej we wskazanych obszarach pracy w szkole wraz z wnikliwą analizą wyników. Przygotowany przez nas materiał/szkolenie w pełni uwzględnia specyfikę roku szkolnego 2019/2020 – zmiany w kształceniu ponadpodstawowym, zawodowym, egzamin ósmoklasisty oraz wskazuje sposoby realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

Zapraszamy na 1 – dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami. 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać sposoby dokumentowania czynności dyrektora w nadzorze pedagogicznym,

 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia  i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,

 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,

 • skutecznie udokumentować prowadzony nadzór pedagogiczny,

 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,

 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,

 • opracować wymagany przepisami ustawy Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną wraz z uchwałą RP.

 

Program szkolenia: 
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły – gotowe opracowania ankiet, kwestionariuszy, arkuszy diagnostycznych i innych.
 • Raporty z badań ewaluacyjnych – przykłady.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2019/2020 – przykład kompletnego opracowania
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną - wzór.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 230 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo