Ochrona danych osobowych

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH zgodnie z RODO – zasady, dokumentacja wewnętrzna, obowiązki IOD, analiza ryzyka przetwarzania danych, bezpieczeństwo danych, wykaz zabezpieczeń. 

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku w każdej placówce oświatowej muszą być stosowane i egzekwowane nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Administrator danych (dyrektor placówki!) jest zobowiązany do opracowania nowej dokumentacji, która w pełni będzie spełniała wymogi dotyczące wykazania zgodności procedur przetwarzania danych z wymaganiami RODO. Opracowanie jej musi poprzedzać rzetelna i obiektywna analiza ryzyk i ocena skutków niewłaściwego przetwarzania danych. RODO nakłada na administratora obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych, które będą uwzględniały charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych (zasada rozliczalności).

Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych, zakres danych wraz z danymi wrażliwymi, zapisy prawa oświatowego, przygotowaliśmy specjalistyczną dokumentację uwzględniającą wdrażanie RODO w szkołach i innych placówkach oświatowych (dotyczy to zarówno publicznych jak i niepublicznych).

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z propozycją gotowej dokumentacji ochrony danych osobowych, zgodnie z RODO.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych,
 • poprawnie zidentyfikować zbiory danych w placówce,
 • opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych w zależności skali ryzyk i prawdopodobieństwa ich wystąpienia,
 • podejmować poprawnie i w terminie działania w przypadkach incydentu z naruszeniem danych,
 • uzasadnić na potrzeby kontroli zasadność przetwarzania danych osobowych i wdrożonych środków bezpieczeństwa. 
Program szkolenia: 
 • Nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych– Rozprz. PE i Rady (UE) 2016/679 i ustawa o ochronie danych osobowych (projekt).
 • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych.
 • Obowiązek informacyjny i klauzule informacyjne – wzory. 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Inspektor ochrony danych (IOD) i jego obowiązki, zgodnie z art. 39 RODO.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych w placówkach oświatowych.
 • Zasady szacowania ryzyk i ich skutków. Reakcje na ryzyka. 
 • Polityka ochrony danych osobowych, w tym: inwentaryzacja danych, instrukcja postępowania z incydentami, regulamin ODO dla pracowników, wykaz zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i informatycznych – opracowania.
 • Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT. 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 180 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU. 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo