Nadzór pedagogiczny

 • NADZÓR PEDAGOGICZNY JAKO EFEKTYWNE NARZĘDZIE PODWYŻSZANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I  NAUCZYCIELI

 

Szanowni Państwo!

Sprawowanie skutecznego nadzoru pedagogicznego jest jednym z głównych zadań dyrektora wynikającym z zapisów ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Pełni on bardzo ważną funkcję w każdej placówce, czego wyrazem są chociażby coroczne wytyczne MEN w zakresie nadzoru, wskazujące na kluczowe jego obszary w danym roku szkolnym, w podziale na formy tj. ewaluacje, kontrole, monitorowanie i wspomaganie, a sposób jego prowadzenia jest podstawą do oceny pracy dyrektora.

Dobrze realizowany nadzór pedagogiczny to nadzór poprawnie dokumentowany, efektywny oraz prowadzący do wniosków, których wdrożenie podniesie jakość pracy szkoły/placówki.

Co więcej, wyniki nadzoru prowadzonego przez Dyrektora i inne upoważnione do tego osoby, są bardzo często analizowane i uwzględniane w ramach kontroli prowadzonej np. przez organ nadzoru pedagogicznego lub same w sobie są jej przedmiotem.

Jak dokumentować nadzór pedagogiczny? Nadzór a ocena pracy nauczycieli i dyrektora? Które formy nadzoru są najlepsze? Na te i wiele innych pytań odpowiemy na szkoleniu pt. Sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego.

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • Poznać wszystkie aktualne podstawy prawne regulujące kwestie nadzoru pedagogicznego;
 • Poprawnie dokumentować nadzór pedagogiczny;
 • Stosować najbardziej efektywne formy nadzoru pedagogicznego w zależności od potrzeb i możliwości placówki;
 • Sprawować nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi MEN;
 • Formułować wnioski i zalecenia celem poprawy jakości pracy szkoły.
Program szkolenia: 
 • Prawno-organizacyjne założenia nadzoru pedagogicznego w świetle obowiązujących przepisów
 • Konstrukcja planu nadzoru pedagogicznego – czyli co w swojej treści zawierać powinien, a co jest w nim zbędne?
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia poprawnej dokumentacji badań i czynności w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Formułowanie wniosków, zaleceń i ocen w różnych obszarach nadzoru dotyczących obserwacji zajęć, monitorowania, przeprowadzonych ewaluacji i kontroli.
 • Konstruowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego- terminy, sposoby wykorzystania wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy.
 • Zestaw narzę̨dzi do dokumentowania wyników nadzoru – wzory dokumentów.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 180 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo