Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/21 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i innych.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru, które przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

Tegoroczna edycja materiałów jest nieco inna. Nowością są zupełnie inne niż dotychczas sposoby realizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego oraz jego zakres. Wynika to oczywiście ze specyfiki mijającego roku szkolnego. Pandemia zmieniła sposób realizacji zadań przez placówki, ale zakres nadzoru i zadania z tym związane pozostały bez zmian. Oznacza to potrzebę wykorzystania nowych narzędzi, zwrócenia uwagi na nieco inne niż dotychczas aspekty pracy nauczycieli czy wreszcie formułowania wniosków dających szanse na nadrobienie ewentualnych zaległości w roku przyszłym. 

Wszystko to znajdą Państwo w naszej publikacji - prawie 700(!) stron materiałów przygotowanych w wersji papierowej (381 stron) i elektronicznej.

 

Dodatkowo wychodząc naprzeciw coraz to częstszym kontrolom i zapytaniom do Dyrektorów w kwestii realizacji corocznego (!!!) obowiązku Audytu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), w ostatniej części książki znajdą Państwo zagadnienia związane z tym obowiązkiem.

Do dokumentacji załączany jest także dostęp do filmu z webinarium - czas trwania: 240 minut.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 + ANEKS

Rozdział 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/21

Rozdział 3. Narzędzia pomocnicze

 1. Organizacja pracy szkół i placówek według kalendarza prawnych zmian
 2. Harmonogram czynności niezbędnych do podsumowania nadzoru dyrektora za rok szkolny 2020/21
 1. Arkusz oceny aktywności nauczyciela w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Karta monitorowania pracy wychowawcy
 3. Protokół kontroli prowadzenia Dziennika Wychowawcy
 4. Protokół kontroli organizacji pomoc pp
 5. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych
 6. Karta monitorowania efektywności udzielonej pomocy pp
 7. Karta monitorowania pracy wychowawcy jako koordynatora organizacji ppp w klasie
 8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników z nadzoru
 9. Arkusz obserwacji lekcji w kształceniu na odległość
 10. Arkusz dostosowania pomocy pp do nauki zdalnej
 11. Pomoc pp – sprawozdanie wychowawcy
 12. Ocena prawidłowości zapewniania ppp
 13. Ocenianie - sprawozdanie ilościowe - podsumowanie
 14. Ocenianie - sprawozdanie wychowawcy
 15. Sprawozdanie działalność kół
 16. Sprawozdanie z działalności SU
 17. Świetlica – arkusz diagnostyczny
 18. Sprawozdanie z realizacji i modyfikacji podstawy programowej
 19. Sprawozdanie z pracy biblioteki
 20. Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej
 21. Porządek obrad rady pedagogicznej
 22. Protokół posiedzenie zespołu klasyfikacyjnego
 23. Arkusz samooceny dyrektora
 24. Ocena pracy nauczyciela – arkusz
 25. Kompetencje kluczowe – ankiety dyrektor i nauczyciele
 26. Kompetencje kluczowe – obserwacja zajęć
 27. Wzór protokołu egzaminu klasyfikacyjnego
 28. Wzór protokołu egzaminu klasyfikacyjnego – poza szkołą
 29. Wzór protokołu egzaminu poprawkowego
 30. Wzór protokołu ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia
 31. Wzór protokołu egzaminu klasyfikacyjnego – poza szkołą
 32. Ocena opisowa
 33. Arkusz kontroli zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 34. Arkusz kontroli w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

Rozdział 4. Raporty ewaluacyjne

Rozdział 5. Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK Białystok) + dostęp do filmu z webinarium 

Ilość stron: 699 (381 wersja papierowa)

Autor: Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-31-9

Cena zawiera koszty przesyłki

 

325,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo