Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 wraz z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i innych.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru, które przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wnikliwość badań, słuszność wniosków, obszerny raport – nie tylko dokumentuje pracę dyrektora, prezentuje całoroczne podejmowane działania w celu poprawy jakości pracy szkoły, ocenia poziom nauczania i wychowania, ale przede wszystkim będzie wykorzystywany w procesie oceniania wg nowych zasad pracy zarówno dyrektora, jak i poszczególnych nauczycieli.

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Plan nadzoru pedagogicznego 2019/20 + ANEKS

Rozdział 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/20

 1. Wstęp 
 2. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2019/2020

2.1. Priorytety w pracy szkoły w roku szk. 2019/20 i sposoby ich realizacji

2.2. Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2019/20

2.3. Sprawozdanie z realizacji priorytetów pracy szkoły w roku szk. 2019/20

2.4. Zestawienia statystyczne dotyczące organizacji nauczania w roku szk. 2019/20

2.5. Uczniowie szkoły

2.6. Nauczyciele

2.7. Baza szkolna i warunki do realizacji procesu nauczania i opieki

2.8. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku szkolnym 2019/20

 1. Ocena efektywności kształcenia wraz z analizą egzaminów zewnętrznych

3.1. Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne

3.2. Ocena efektywności kształcenia na podstawie wewnętrznych badań edukacyjnych

3.3. Analiza EWD. Wnioski i rekomendacje do organizacji i prowadzenia procesu nauczania

 1. Wyniki i wnioski z monitorowania procesów zachodzących w szkole
 • Indywidualizacja w nauczaniu
 • Ocena organizacji i efektywności pomocy pp w roku szkolnym 2019/20
 • Ocena realizacji doradztwa zawodowego w roku szk. 2019/20
 • Realizacja zaplanowanych działań w zakresie kształtowania postawa obywatelskich i patriotycznych
 • Działania dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego w czasie trwania epidemii COVID-19
 1. Wspomaganie nauczycieli jako forma nadzoru pedagogicznego
 • Szkolenia i narady
 • Inne formy wspomagania
 1. Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej wybranych obszarów pracy szkoły - elektronicznie
 1. Zakończenie – główne zadania do pracy w roku szkolnym 2020/21

Rozdział 3. Narzędzia pomocnicze

 1. Arkusz oceny aktywności nauczyciela w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Karta monitorowania pracy wychowawcy
 3. Protokół kontroli prowadzenia Dziennika Wychowawcy 
 4. Protokół kontroli organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 5. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych 
 6. Karta monitorowania efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 7. Karta monitorowania pracy wychowawcy jako koordynatora organizacji ppp w klasie
 8. Arkusz obserwacji: Obciążenie ucznia w wybranym dniu zajęć 
 9. Kompetencje kluczowe dyrektor, nauczyciele 
 10. Kompetencje kluczowe – obserwacja 
 11. Arkusz kontroli IPET i zindywidualizowana ścieżka 
 12. Arkusz kontroli – oferta kształcenia zawodowego
 13. Narzędzia do monitorowania podstawy programowej 
 14. Arkusz kontroli – monitoring wizyjny 
 15. Arkusz dostosowania pomocy pp 
 16. Zdalne nauczanie – ankieta dla nauczycieli 

Rozdział 4. Raporty ewaluacyjne - elektronicznie

 1. Bezpieczeństwo w szkole i drodze do szkoły
 2. Praca domowa
 3. Atrakcyjność zajęć lekcyjnych
 4. Efektywność nauczania zdalnego
 5. Egzamin ósmoklasisty - raport

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK Białystok) + dostęp do filmu z webinarium 

Ilość stron: 550

Autor: Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-14-2

Cena zawiera koszty przesyłki

ECRK_SPRAWOZDANIE
280,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo