Monitoring w szkole
Tematyka: RODO   

W zadaniach z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty  w zakresie kontroli w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Minister Edukacji Narodowej wskazał „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach".

Proponowana dokumentacja wskaże jak wypełniać obowiązki związane z funkcjonowaniem monitoringu, które wynikają z RODO oraz przepisów art. 108a – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zapisy art. 108a odnoszą się zarówno do monitoringu, który ma dopiero zostać zainstalowany w szkole jak i już istniejącego:

"Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne. Wpływ systemu monitoringu na bezpieczeństwo powinien być okresowo badany, celem stwierdzenia, czy rozwiązanie takie przynosi zamierzone skutki i nie narusza w sposób nadmierny praw osób obserwowanych."

"Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego" - https://uodo.gov.pl/pl/138/354

 

Publikacja pokazuje działania, jakie dyrektor musi podjąć, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w wyniku stosowania monitoringu, z przepisami obowiązującego prawa tj. zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 108a ustawy Prawo oświatowe oraz art. 222 i 223 ustawy Kodeks pracy.

Spis treści:

  1. Prawne aspekty dotyczące funkcjonowania monitoringu w szkole
  2. Zadania Dyrektora szkoły, w której stosowany jest/ lub ma być monitoring
  3. Obowiązki administratora stosującego monitoring wizyjny wobec osób obserwowanych
  4. Prawa osób objętych monitoringiem wizyjnym
  5. Protokół z konsultacji z Radą pedagogiczną (Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim)
  6. Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia monitoringu 
  7. Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego 
  8. Regulamin monitoringu wizyjnego
  9. Klauzula informacyjna
  10. Wzór upoważnienia dla pracowników do zbioru „Monitoring” 
  11. Informacja o stosowaniu monitoringu 
  12. Ogłoszenie o wprowadzeniu monitoringu
  13. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
  14. Karta rejestru przetwarzania w zbiorze „Monitoring”

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej.

Ilość stron: 33

ISBN: 978-83-64078-89-7

Autor: Dominik Linowski, Beata Linowska

 

52,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo