Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Wychowanie i opieka   

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich jest zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania konkretnych czynników ryzyka. Rozwiązania, które proponujemy odwołują się do podstawy programowej i celów wychowawczych określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Zagadnienia, które obejmuje Program Wychowawczo-Profilaktycznego, zgodne są z wskazanymi celami programowymi oraz wiekiem młodych ludzi. Nie należy jednak traktować poszczególnych części jako faktycznego Programu, ale jako wzór do jego stworzenia. Oznacza to, że po otrzymaniu dokumentu powinni Państwo wybrać te działania, które znajdą zapotrzebowanie w Państwa realiach szkolnych.

Oferowany program obejmuje poniższą tematykę, a każdy z tematów można także nabyć osobno na stronie www.aae.com.pl:

 1. Środki psychoaktywne;
 2. Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole;
 3. Cyberprzemoc;
 4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa u dzieci i młodzieży szkolnej;
 5. Współpraca z rodzicami;
 6. Wychowanie do wartości;
 7. Budowanie pewności siebie (świadomości samegosiebie, realnych aspiracji życiowych, pewności siebie i zaradności życiowej);
 8. Prawidłowe relacje rodzinne (rozbite rodziny, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie);
 9. Samobójstwa i zachowania autoagresywne;
 10. Społeczność szkolna – bezpieczeństwo wspołeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych;
 11. Nienaruszalności cielesnej i przeciwdziałanie wykorzystaniu dzieci;
 12. Zdrowy tryb życia;
 13. Trudności w nauce i sposoby motywowania do pracy;
 14. Budowanie świadomości przynależności narodowej.

W programie znalazły się działania skierowane do:

 • Uczniów (dzieci i młodzieży)
 • Nauczycieli
 • Wychowawców
 • Rodziców/Opiekunów

Ilość stron: 266.

Publikacja elektroniczna w wersji pdf i doc (wersji edytowalnej).

Zobacz przykładowe zapisy Programu

Cena za każdą część to 75 PLN brutto, przy zakupie 5 części Programu oferujemy 10% zniżki, 10 części 20% rabatu, zaś cena całości to 735 PLN brutto (już z rabatem 30%).

Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej i wysyłana na adres wskazany przez kupującego w trakcie procesu rejestracji.

735,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo