Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Jak zapewnić odwołanemu dyrektorowi odpowiednią liczbę godzin dydaktycznych? MEiN odpowiada
zdjecie_aktualnosci

Projektowane zmiany w przepisach, które mają na celu wzmocnienie roli kuratora oświaty rodzą wiele pytań. Związek Gmin Wiejskich RP opublikował odpowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedstawione zapytania dotyczące tych zmian (artykuł na temat nowelizacji: Wzmocnienie roli kuratora oświaty – propozycje zmian):

 

1.Kto będzie potencjalnie odwoływał dyrektora na wniosek Kuratora Oświaty? Wójt/Burmistrz czy może Rada Gminy?

"Kompetencję do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły posiada odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa."

 

2. Co w razie zaskarżenia wniosku Kuratora o odwołanie dyrektora z funkcji do Sądu Administracyjnego? Co w sytuacji gdy Sąd Administracyjny uchyli czynność Kuratora?

"W projektowanych przepisach nie przewiduje się możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego wniosku organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w projektowanym przepisie art. 55 ust. 6c."

 

3. Czas od wniosku do wygaśnięcia powierzenia stanowiska to 14 dni. W jaki sposób zorganizować prawidłowo pracę szkoły. w przypadku konieczności zapewnienie „odwołanemu” dyrektorowi, pozostającemu w dalszym ciągu pracownikiem placówki oświatowej, godzin całego etatu w szkole/przedszkolu? Jak zapewnić „nowemu” dyrektorowi godziny dydaktyczne? 

"Już obecnie w przepisach ustawy – Prawo oświatowe przewiduje się odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2) i w takich przypadkach pracodawca powinien przydzielić odwołanemu nauczycielowi do prowadzenia godziny zajęć, do których posiada kwalifikacje, tak aby zapewnić mu pełny etat. Tak więc również w przypadku odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły korzystającego z obniżonego pensum na podstawie projektowanego przepisu art. 55 ust. 6e, pracodawca powinien przydzielić temu nauczycielowi do prowadzenia godziny zajęć, do których posiada kwalifikacje, tak aby zapewnić mu pełny etat. Godziny te mogą wynikać m.in. z przesunięcia do pensum tego nauczyciela godzin zajęć, które dotychczas były realizowane np. w ramach godzin ponadwymiarowych przez innych nauczycieli. Takie zmiany będą wymagały niewątpliwie zmian w arkuszu organizacji szkoły i nie będą wiązały się z dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawcy."

 

4. Jak w ciągu 14 dniu uzyskać pozytywną opinię KO dla „nowego” dyrektora?

"W obowiązującym stanie prawnym odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły, w tym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny zobowiązuje organ prowadzący szkołę do ogłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko. Z uwagi na fakt, że szkoła nie może być pozbawiona osoby wykonującej obowiązki dyrektora szkoły, a organ prowadzący powinien dysponować odpowiednim czasem na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na to stanowisko, ustawa – Prawo oświatowe przewiduje w art. 63 ust. 13 instytucję powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora. Zgodnie z tym przepisem, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy."

 

5. Czy już na etapie delegowania, będzie wiadomo ilu przedstawicieli kuratorium oświaty będzie uczestniczyło osobiście w Komisji Konkursowej? Czy zostanie wydelegowanych pięć osób (pięć nazwisk w Zarządzeniu o powołaniu Komisji Konkursowej)? Czy od razu będą delegowane np. dwie osoby, które to osoby będą dysponowały pięcioma głosami?

"Zgodnie z projektowanym przepisem art. 63 ust. 14 pkt 2, w skład komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę w celu przeprowadzenia konkursu wchodzić będzie pięciu przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, chyba że organ ten zgłosi mniejszą liczbę swoich przedstawicieli. Zatem przepisy zostały tak skonstruowane, aby decyzja co do oddelegowania pięciu przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny do prac w komisji konkursowej należała wyłącznie do tego organu, który posiada informację na temat możliwości kadrowych swojego urzędu oraz obciążenia zadaniami poszczególnych pracowników.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kwestie dotyczące przebiegu procedury konkursowej zostaną uregulowane w rozporządzeniu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej."

6. Pytania dotyczące opinii kuratora oświaty odnośnie organizacji działających w szkole: Jaki jest termin na wydanie opinii przez Kuratora Oświaty, nie ma tej informacji w proponowanych zmianach? Co w przypadku braku decyzji Kuratora Oświaty, co do pozytywnej czy negatywnej opinii przed planowanych terminem rozpoczęcia zajęć?

"Termin na wydanie opinii przez Kuratora Oświaty zostanie określony w ustawie. Kurator Oświaty będzie miał obowiązek wydania opinii w terminie określonym w ustawie. Pracownicy Kuratorium Oświaty będą mieli określony w przepisach ustawy czas na wydanie przez Kuratora Oświaty opinii o programie."

 

Pytania ZGWRP: http://www.zgwrp.pl/attachments/article/2281/2021_08_04__pytania%20ZGWRP%20do%20MEIN.pdf

Odpowiedzi MEiN: http://www.zgwrp.pl/attachments/article/2281/Odpowiedź%20MEIN%20na%20pytania%20ZGW%20RP.pdf

 

Źródło: http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/58-stanowiska-zgw-rp/2281-odpowiedz-mein-na-pytania-zgw-rp-ws-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe-ora

 

14-08-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo