Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
“Podróże z klasą” – odpowiedzi MEN na pytania
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r.


Zgoda rodziców na wycieczki szkolne - czy wystarczy jednorazowa?
zdjecie_aktualnosci

Pytanie:

Czy każde wyjście poza teren szkoły powinno być poprzedzone zgodą rodziców? Czy można na pierwszym zebraniu poprosić rodziców o podpisanie takiej zgody na wszystkie wyjścia w całym roku szkolnym?

Odpowiedź:

Po pierwsze przepisy regulujące wyjścia grupowe uczniów poza obiekty szkolne nie wprowadzają obowiązku uzyskiwania pisemnej zgody rodziców na udział w zajęciach organizowanych poza terenem szkoły. W przypadku wyjść grupowych uczniów szkoła obowiązana jest prowadzić odpowiedni rejestr i wpisywać do niego:

  • datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,
  • cel lub program wyjścia,
  • miejsce i godzinę powrotu,
  • imiona i nazwiska opiekunów,
  • liczbę uczniów.

Każdy wpis do rejestru wymaga złożenia podpis przez opiekunów i dyrektora.

(§ 2a i § 32 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)

Po drugie, inaczej wygląda to w przypadku wycieczek. Powyższy rejestr nie dotyczy wycieczek, których organizowanie regulują przepisy w sprawie krajoznawstwa i turystyki w szkołach. W przypadku wycieczek organizowanych w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego niezbędna jest zgoda rodziców wyrażana w formie pisemnej (§ 8 rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Po trzecie o tym, które wyjście poza teren szkoły jest wycieczką, a które wyjściem grupowym rozstrzyga cel i program realizowanych działań.

Wycieczką należy określić formę wyjścia uczniów poza teren związaną z działalnością turystyczno-krajoznawczą szkoły. Jeżeli wyjście nie służy realizowaniu celów właściwych dla tego rodzaju działalności, należy uznać je jako wyjście grupowe

Wyjście grupowe można uszczegółowić przez podanie odpowiednich przykładów, np. wyjścia (wyjazdy) na basen w celu zrealizowania zajęć wychowania fizycznego, na konkursy, zawody sportowe, seanse filmowe i inne wydarzenia niewynikające z przepisów o wycieczkach w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

I teraz:

  • należy sprawdzić, czy statut szkoły nie zawiera tutaj jakiś wymogów, rozwiązań,
  • jeżeli nie, należy postępować zgodnie powyższymi wskazówkami,
  • nie można odebrać jednej zgody na początku roku na wyjazd na wycieczki – każda wycieczka szkolna wymaga odrębnej zgody rodziców i nie da się rozwiązać tego w inny sposób.

 

Dariusz Skrzyński

28-09-2023

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo