Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 57 min

Kompetencje społeczne są podstawą życia w społeczeństwie, dlatego tak ważne jest rozwijanie ich już od początku życia dziecka. Niewątpliwie za kształtowanie ich odpowiadają nie tylko rodzice, ale także i nauczyciele, co potwierdzają zapisy rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.).
 

Program szkolenia:

  • Pojęcie kompetencji społecznych
  • Podstawy prawne
  • Rodzaje kompetencji społecznych, jakie powinny być kształtowane u przedszkolaków
  • Rozwiązania praktyczne – metody i techniki pracy z wychowankami
 

E-szkolenie skierowane jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. 

 

Do szkolenia zostały załączone materiały dodatkowe oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Czas emisji szkolenia: 57 minut.
 
 

 

185,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo