Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Wzmocnienie roli kuratora oświaty – propozycje zmian (stan na 7.07.21)
zdjecie_aktualnosci

Resort edukacji udostępnił roboczy projekt ustawy wzmacniającej rolę kuratora oświaty. Propozycje modyfikacji dotyczą m.in. trzech ustaw: Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i ustawy o systemie informacji oświatowej. Zmiany mają wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Sprawdź, co się zmieni.

 

Propozycje dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego 

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w nadzorze pedagogicznym, tj. nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, wydawane są zalecenia wraz z terminem ich realizacji. Dyrektor w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania, a jeżeli wniósł w ciągu 7 dni zastrzeżenia, to w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

·      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

·      organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Brak sankcji za niezrealizowanie zaleceń.

(art. 55 ustawy – Prawo oświatowe)

Zalecania, terminy i obowiązki wskazane obok pozostaną. 

Planowane jest wprowadzenie sankcji za niezrealizowanie zaleceń.

W przypadku gdy dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, kurator może wezwać dyrektora do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Dyrektor przekazuje wyjaśnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wtedy kurator może (nie musi) wyznaczyć dyrektorowi ostateczny termin realizacji zaleceń. Jeżeli dyrektor nie zrealizuje zaleceń w ostatecznym terminie kurator może (nie musi) wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wtedy organ prowadzący odwołuje dyrektora w terminie nie dłuższym niż 14 dni i niezwłocznie informuje o tym kuratora.

Gdy organ prowadzący nie odwoła dyrektora powierzenie stanowiska dyrektora wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ. Wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora stwierdza kurator i niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu informacje o wygaśnięciu powierzenia stanowiska.

Jak w uzasadnieniu propozycji zmian podano, że wynika to sygnałów, jakie otrzymywał resort o  przypadkach nierealizowania przez dyrektorów zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego oraz braku skutecznych narzędzi do egzekwowania tego obowiązku. Ponadto wskazano, że były problemy z nadzorem w jednostkach niepublicznych – unikanie kontaktu przez dyrektora (osobę prowadzącą), brak odpowiedzi na pisma przesyłane do dyrektora (osoby prowadzącej), nieudostępnianie dokumentacji w trakcie wykonywania czynności nadzoru pedagogicznego jednostce.

 

Propozycje dotyczące powierzania stanowiska dyrektora oraz powoływania na to stanowisko

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora (art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora, w przypadku gdy organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora osobę niebędącą nauczycielem

Zatem tylko pozytywna opinia da możliwość powołania na stanowisko osoby niebędącej nauczycielem. Obecnie negatywna opinia kuratora nie wstrzymuje powołania.

Jeżeli do konkursu na dyrektora:

 • nie zgłosi się żaden kandydat albo 
 • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

- organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z kuratorem, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe).

Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora, w przypadku gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi w przypadku gdy:

 • do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
 • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, albo 
 • konkurs wyłonił co prawda kandydata (osobę niebędącą nauczycielem), ale organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał negatywną opinię w zakresie powołania tej osoby na stanowisko dyrektora.

W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora organ prowadzący powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego,

b) kuratora,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) o jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego i kuratora nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej.

Jeżeli łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego i kuratora, byłaby mniejsza liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej uwzględniając udział przedstawicieli kuratora w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego

(art. 63 ust. 14-16 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiany w tym zakresie polegają na:

 • zwiększeniu liczby przedstawicieli kuratora powoływanych w komisjach konkursowych z trzech do pięciu, z zastrzeżeniem, że organ ten może zgłosić mniejszą liczbę swoich przedstawicieli w pracach komisji, którym niezależnie od powyższego, jak również niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej w głosowaniu zawsze przysługiwać będzie łącznie pięć głosów.
 • określeniu, że w skład komisji konkursowej powoływanych będzie do trzech przedstawicieli organu prowadzącego (a nie trzech przedstawicieli – jak dotychczas), z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej, w głosowaniu przedstawicielom tym zawsze przysługiwać będą łącznie trzy głosy. Natomiast w przypadku przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców (po dwóch przedstawicieli) oraz organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu) każdemu przedstawicielowi w głosowaniu przysługiwać będzie jeden głos;
 • wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą, prace komisji konkursowej będą prowadzone, jeżeli w posiedzeniu weźmie udział co najmniej czterech przedstawicieli, w tym co najmniej jeden przedstawiciel organu prowadzącego i jeden przedstawiciel kuratora oraz przedstawiciel (przedstawiciele) rady pedagogicznej lub rady rodziców,
 • wprowadzeniu rozwiązania, zgodnie z którym w skład komisji konkursowych będą powoływani przedstawiciele wyłącznie tych organizacji związkowych (reprezentatywnych, wyłonionych spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli), które działają w szkole lub placówce, w której konkurs się odbywa.

W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący uwzględniając udział przedstawicieli kuratora w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego 

(art. 63 ust. 18 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiana polega na tym, że w skład komisji konkursowej nie wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej,ra dy rodziców, organizacji związkowych. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel kuratora i organu prowadzącego.

Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Dotyczy to również dyrektorów niebędących nauczycielami

(art. 63 ust. 21 i 22 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiana polega na wprowadzeniu konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, w sytuacji gdy organ prowadzący chce w uzasadnionych przypadkach powierzyć stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, ale nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 

Propozycje dotyczące odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego 

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez kuratora oświaty wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia 

(art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe). 

Zmiana polega na:

 • wprowadzeniu możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji, w terminie uzgodnionym przez tego nauczyciela i organ właściwy do jego odwołania (z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku złożenia przez niego rezygnacji);
 • wprowadzeniu konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświatyw sytuacji gdy organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, chce w przypadkach szczególnie uzasadnionych odwołać nauczyciela z tego stanowiska w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

 

Propozycje dotyczące organizacji działających w szkole

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

W szkołach i placówkach w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

(art. 86 ustawy – Prawo oświatowe). 

Zmiana polega na tym, że dyrektor będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności ww. stowarzyszenia lub organizacji – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. W celu uzyskania tej opinii dyrektor nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, będzie przekazywał kuratorowi oświaty program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć, a także pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Po uzyskaniu ww. pozytywnej opinii, dyrektor przed rozpoczęciem zajęć będzie obowiązany przedstawić rodzicom niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć, a także pozytywną opinię kuratora oświaty, pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział ucznia w zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z obowiązku uzyskania opinii kuratora oświaty będą zwolnione zajęcia organizowane i realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

Propozycje dotyczące zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Opinia jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Opinia jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia kuratorowi oświaty wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej opinii (art. 89 ust. 1, 3 -5 ustawy – Prawo oświatowe). 

Zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów dotyczących likwidacji szkoły. W projekcie zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlikwidować szkołę, jeżeli likwidacja tej szkoły, w szczególności:

 • nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki,
 • polepszy warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • polepszy warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie, 
 • nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły,
 • jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły, szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinia wydawana przez kuratora oświaty ma zawierać ocenę spełnienia tych warunków oraz ocenę likwidacji szkoły w zakresie jej zgodności z przepisami prawa.

 

Propozycje dotyczące procedury tworzenia lub modyfikacji składu zespołu szkół lub placówek

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie.

Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.

Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.

Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu przepisów.

Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może rozwiązać zespół.

Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu

(art. 91 ustawy – Prawo oświatowe). 

Zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskania pozytywnej opinii organu kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek albo włączenia do zespołu szkół lub placówek, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenie do zespołu takich szkół lub placówek będzie mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Może się również zdarzyć, że w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki artystyczne – w takiej sytuacji połączenie w zespół lub włączenie do zespołu będzie następowało po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty.

 

Propozycje dotyczące zasad opiniowania arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Arkusz organizacji określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacji opracowuje, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3,  a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub przedszkola informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 110 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe). 

Zostaną dookreślone zasady przekazywania przez dyrektora arkusza organizacji zakładowym organizacjom związkowym. 

Arkusz będzie przekazywany zakładowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, które zostały wyłonione spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli – wyłącznie w sytuacji, kiedy dana organizacja działa w szkole lub przedszkolu, której to szkoły lub przedszkola dotyczy arkusz organizacji. Proponowane zmiany wprowadzą jednolite zasady opiniowania arkuszy organizacji szkół lub przedszkoli publicznych przez zakładowe organizacje związkowe bez względu na to, czy organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czy inny podmiot. Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się wzmocnienie kompetencji rady pedagogicznej poprzez włączenie rady pedagogicznej w opiniowanie arkusza organizacji. W kompetencjach rady pedagogicznej pojawi się wydawanie opinii w sprawie treści arkusza organizacji.

   

 

Propozycje dotyczące oceny pracy dyrektora

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Organ dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela). 

Wprowadza się dodatkową regulację, zgodnie z którą, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty,  nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym w sprawie oceny pracy tego dyrektora w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w tym zakresie.  

 

Propozycje dotyczące zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela). 

Przewiduje się wprowadzenie możliwości złożenia przez kuratora oświaty wiążącego wniosku do organu prowadzącego o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Propozycje dotyczące zmian w systemie informacji oświatowej

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Dane dotyczące ucznia jakie są pozyskiwane do Systemu Informacji Oświatowej wskazuję przepisy  ustawy. Zmiany będą dotyczyły:

zbierania informacji o zadaniach szkoły lub placówki wobec uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub opinię w sprawie objęcia ucznia odpowiednio zindywidualizowaną ścieżką rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (art. 12, 13, 14 ustawy o SIO)

Planowane jest rozszerzenie katalogu zbieranych informacji m. in. o liczbę godzin zajęć związanych z realizacją odpowiednio kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zindywidualizowanych ścieżek i przypisanie ich bezpośrednio do ucznia, w celu zbierania dokładnych informacji o świadczonym wsparciu oraz wykorzystywanych środkach finansowych.

Brak regulacji w ustawie o SIO

Prowadzenie podstaw prawnych umożliwiających pozyskanie danych osobowych i dziedzinowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu prowadzenia analiz przyczyn nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przygotowywania badań, prognoz i opracowań dotyczących nieobecności nauczyciela w pracy wskutek choroby. W oparciu o uzyskane i posiadane dane, analizy prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwolą na zidentyfikowanie okresów nasilania się absencji chorobowej, zwłaszcza w czasie trwania epidemii. Informacje te zostaną wykorzystane do prowadzenia różnego rodzaju prac analitycznych (badań, analiz, prognoz, opracowań), jak i szacowania skutków finansowych zmian w przepisach emerytalno-rentowych.

 

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (wersja na 7 lipca 2021 r.), https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/robocza-wersja-projektu-ustawy-dotyczacej-rozwiazan-w-zakresie-wzmocnienia-roli-kuratora-oswiaty

 

Dariusz Skrzyński

17-07-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo