Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Archiwalne | Wcześniejszy termin zakończenia zajęć – jakie powoduje skutki?
zdjecie_aktualnosci

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tym roku kończą się już 19, a nie 21 czerwca 2019 r. Nowelizacja weszła w życie 13 czerwca. Zobacz jakie powoduje to skutki dla szkoły. 

 

Termin zakończenia zajęć przypada na 19 czerwca

Dotychczas zajęcia zawsze kończyły się w najbliższy piątek po 20 czerwca, a od następnego dnia rozpoczynały się wakacje. W 2019 roku dzień poprzedzający planowany termin zakończenia zajęć jest dniem wolnym od pracy (Boże Ciało), przez co uczniowie musieliby przyjść do szkoły po dniu wolnym tylko po odbiór świadectw. W związku z powyższym, do dwóch obecnie funkcjonujących rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego (z 2002 i z 2017 roku), został dodany wyjątek, zgodnie z którym zajęcia w obecnym roku szkolnym zakończą się 19 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie z 2002 roku

„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.”

Rozporządzenie z 2017 roku

 

„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.”

Ferie letnie wydłużą się o 2 dni

Do tej pory wakacje zaczynały się od następnego dnia po zakończeniu zajęć – planowo w tym roku 22 czerwca. Pojawiła się jednak na mocy omawianej nowelizacji modyfikacja tego terminu. W roku szkolnym, w którym zajęcia zakończą się w środę, ferie letnie rozpoczną się w czwartek , czyli od następnego dnia po zakończeniu zajęć. I tak, wakacje w tym roku zaczną się od czwartku (20 czerwca), a nie od soboty (22 czerwca).

Rozporządzenie z 2002 roku

„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. Zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(…)

2) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 „4) ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.”.

 

Rozporządzenie z 2017 roku

„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

2) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.”

 

Umowy zawarte do 21 czerwca nie muszą być zmieniane

Zajęcia w obecnym roku szkolnym zakończą się 19 czerwca. W związku z tym powstał problem, co z umowami z nauczycielami, które zostały zawarte do zakończenia zajęć 21 czerwca, czy trzeba je modyfikować? Odpowiadając wprost – nie. Umowy terminowe zawarte do 21 czerwca można zmienić wyłącznie za porozumieniem stron tj. za zgodą nauczyciela. Nauczyciel nie ma jednak obowiązku podpisać porozumienia i zgodzić się na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, np. 19 czerwca.

 

Należy zweryfikować terminy udzielonych urlopów uzupełniających

Jeżeli zostały one udzielone do 21 czerwca 2019 r., to w tym dniu nauczyciel nie będzie już korzystał z zaległego urlopu, a z urlopu bieżącego. Należy pamiętać, by te 2 dodatkowe dni urlopu uzupełniającego (20 i 21 czerwca) udzielić w terminie późniejszym. W sumie w czerwcu jest 11 dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

 

 

Źródło:

 

Dariusz Skrzyński

13-06-2019

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo