Pedagog specjalny i inni specjaliści szkolni w kontekście ich zadań i obowiązków od 1 września 2022 r. | 9-09-2022
Tematyka: Pomoc pp   

Szanowni Państwo,

Zmiany w zakresie rodzaju zadań realizowanych przez specjalistów, w tym realizowanych przez pedagogów specjalnych, wywołują konieczność modyfikacji działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, ich rodzicom, ale i nauczycielom w szczególności w obszarze rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym. Niezbędna jest, więc umiejętność rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, a także właściwy dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

Tym samym mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które zapewni uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez specjalistów pytanie: Jak te zadania w sposób efektywny planować i realizować? 

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. realia pracy pedagogów szkolnych, w tym pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne. Ponadto przedstawione zostaną przykłady rozwiązań różnych sytuacji problemowych oraz dobrych praktyk z zakresu działań szkolnych specjalistów. Szkolenie obejmie również treści związane z oceną kwalifikacji specjalistów w kontekście realizowanych przez nich zajęć i zadań. Poniższa propozycja odpowiada również proponowanym przez MEiN w nadchodzącym roku szkolnym kierunkom polityki oświatowej państwa dotyczycącym m.in. dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom oraz uczniom w przedszkolach i szkołach przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. W ten sposób pozwoli również skutecznie przygotować się do działań kontrolnych planowanych w nowym roku szkolnym w przedszkolach i wszystkich typach szkół w wyżej wymienionym zakresie. 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać aktualne przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej,
 • poznać nowe zasady zatrudniania specjalistów,
 • dowiedzieć się, jak dokonać prawidłowej oceny kwalifikacji specjalistów,
 • poznać sposoby realizacji różnorodnych zadań, wynikających szczególnie z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • zrozumieć, co kryje się pod pojęciami: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zaplanować współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • dowiedzieć się, jak prawidłowo należy dokumentować zadania specjalistów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Szkolni specjaliści – podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.
 • Wymogi formalne – kwalifikacje, wymiar czasu pracy oraz zakres obowiązków.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i obserwacja pedagogiczna w pracy specjalistów.
 • Współpraca szkolnych specjalistów z nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • Rola pedagoga w kontaktach z rodzicami.
 • Rola specjalistów w pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie pracy specjalistów w placówce.
 • Nadzór pedagogiczny nad pracą specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.
 • Studium przypadków.

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

350,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


Webinaria



ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo