Kontrola zarządcza | 28-01-2021
Tematyka: Kontrola Zarządcza   

Szanowni Państwo!   

 

Miniony rok 2020 był z pewnością jednym z najtrudniejszych dla Dyrektorów w wielu aspektach pracy, ale również w obszarze kontroli zarządczej. Szalejąca epidemia wymusiła wprowadzenie wielu nowych mechanizmów w tym zakresie, jednocześnie nie zwalniając Dyrektora z obowiązku złożenia corocznego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Obowiązek wdrożenia systemu kontroli zarządczej jest już oczywiście przez dyrektorów w znacznym zakresie zrealizowany, jednak liczne zmiany w organizacji pracy, nowe wymagania i przepisy prawa wymuszają dokonanie w nim wielu zmian i aktualizacji. Dotyczyć one powinny samego systemu kontroli zarządczej i wybranych jego mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka, ale również sposobu dokumentowania procesu jego samooceny. W trakcie tego roku przecież pojawiło się w Państwa pracy wiele nowych zasad, regulaminów i procedur, a sporo już istniejących też wymagało poprawy. Podobnie rzecz ma się w kwestii ryzyk, gdzie obok kilku zdecydowanie nowych, wartych udokumentowania, większość tych znanych już z lat poprzednich też wymaga rewizji.

 Dostosowanie systemu, a następnie złożenie rzetelnego oświadczenie o sprawnie funkcjonującej kontroli zarządczej za rok 2020 wymagało będzie od Dyrektorów dużo więcej wysiłku i pracy niż w latach poprzednich. 

Oferujemy Państwu fachową pomoc w realizacji wymienionych zadań zapraszając na 1 - dniowe szkolenie w formie webinarium, na którym przedstawimy m.in. jak uzupełnić lub zaktualizować niezbędną dokumentację KZ, wzorcowy system kontroli zarządczej, wzory wybranych mechanizmów, przykładowy arkusz samooceny oraz protokoły kontrolne, przykładowe oświadczenia o stanie KZ.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • dostosować system kontroli zarządczej placówki oraz dokumentację kontroli zarządczej do aktualnie obowiązującego prawa,
 • poprawnie zidentyfikować i przeanalizować ryzyka występujące w placówce w roku 2020,
 • trafnie oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk i ich skutków,
 • złożyć wiarygodne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 (!!!),
 • uzupełnić posiadaną dokumentację o kluczowe mechanizmy,
 • poznać sposoby dokumentowania czynności poprzedzających wydanie oświadczenia,
 • przeprowadzić i odpowiednio udokumentować proces samooceny.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Formalno-prawne aspekty kontroli zarządczej. 
 • Wykaz dokumentów wymaganych w systemie kontroli zarządczej w placówce oświatowej.
 • Aktualizacja systemu kontroli zarządczej.
 • Strategia zarządzania ryzykiem i sposoby szacowania ryzyka oraz jego skutków.
 • Ćwiczenia w zakresie szacowania istotności ryzyka, sporządzania mapy ryzyka.
 • Mechanizmy kontroli zarządczej – wzory dokumentów.
 • Dokumentowanie procesu samooceny.
 • Arkusze Samooceny – przykład dokumentu.

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (ponadt 260 stron) do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

Dominik Circle 

330,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo