Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania placówki. Nowe okoliczności pracy zdalnej nie zwolniły nauczycieli z obowiązku realizacji żadnego ze swych zadań, wymuszając jednocześnie wprowadzenie wielu dostosowań w ich zakresie. 

Niemałym wyzwaniem dla wielu placówek i nauczycieli, a tym samym sporą niewiadomą dla Dyrektorów, stały się, nie tylko prowadzenie efektywnego nauczania, ale też realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, programu wychowawczo-profilaktycznego, doradztwa zawodowego i wielu innych.

Co więcej, na Dyrektorach ciąży ustawowy obowiązek dokonania swoistego półrocznego podsumowania wyników działalności placówki. Wprowadzony został on artykułem 69 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, mówiąc jednocześnie o potrzebie przedstawienia opracowanych wniosków radzie pedagogicznej.

Dobrym pomysłem zatem, szczególnie po tak specyficznym okresie pracy, wydaje się być przygotowanie ogólnych wniosków z nadzoru pedagogicznego. Podsumowanie efektów kilku miesięcy pracy zdalnej we wszystkich kluczowych obszarach działania pozwoli Dyrektorowi nie tylko wyłapać wszelkie ewentualne niedociągnięcia, ale również wdrożyć ewentualne poprawki i unikać ich w kolejnym okresie roku szkolnego. 

Poza rzetelną oceną faktycznej skuteczności działań placówki w tym trudnym czasie, będzie ono również doskonałym materiałem do rocznego sprawozdania z nadzoru przygotowywanego na koniec roku szkolnego.

Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przegapić żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, a także specyfiki i niuansów pracy zdalnej, opracowaliśmy wzorcowe „Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21wraz z filmem z webianrium - 3-godzinny film). W publikacji znajdą Państwo m.in.:

  • podstawy prawne półrocznego podsumowania pracy szkoły,
  • informacje dotyczące klasyfikacji śródrocznej w kontekście kompetencji rady pedagogicznej (m.in. propozycje arkusza klasyfikacji, protokołu zebrania rady pedagogicznej, uchwał zgodnych z kompetencjami RP - konstrukcja uchwały, wykonanie uchwały),
  • omówienie dokumentacji przebiegu nauczania (w tym propozycje dotyczące sposobu dokumentowania - dzienniki innych zajęć, indywidualne teczki badań i czynności uzupełniających, decyzje dyrektora),
  • propozycję omówienia obszarów tematycznych dotyczących nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły (formułowanie wniosków dotyczących obserwacji zajęć, monitorowania, przeprowadzonych ewaluacji i kontroli, sprawozdanie zespołu do spraw ewaluacji w szkole),
  • podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej przez zespoły zadaniowe (propozycje sprawozdań m.in.: z realizacji działań wychowawczych, z realizacji podstawy programowej w ujęciu ilościowym i jakościowym, z realizacji zadań biblioteki, świetlicy szkolnej oraz samorządu uczniowskiego),
  • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
  • informacje nt. realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z kontekście analizy sprawozdań wychowawczych, efektów udzielanej pomocy, realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (m.in. arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole),
  • realizację zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej na dany rok szkolny (ocena stopnia realizacji).
  • inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, w tym sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy w ramach przepisów kodeksu pracy.

Wszystkie wyżej wymienione zadania i obszary pracy placówki omówione zostaną z uwzględnieniem specyfiki pracy w pierwszym okresie roku szkolnego 2020/21, a więc w przeważającej części - pracy i nauki zdalnej.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 140

Autor: Bożena Browarczyk, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-24-1

181,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo