NOWE WYDANIE | Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Proponowana publilkacja zawiera zbiór aktulanych procedur odpowiadającym wytycznym MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które są obowiązujące dla szkół i placówek od 1 września 2021 r.

Niniejszy, to kompleksowy zbiór procedur, który:

 • systematyzuje kwestie związane z bezpieczeństwem biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju ze szczególnym uwzględnieniem ww. wytycznych,
 • wskazuje zadania dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły, placówki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom,
 • określa procedury postępowania w różnych sytuacjach szkolnych i zasady organizacji pod kątem bezpieczenstwa: biblioteki, świetlicy szkolnej, stołówki, zajęć pozalekcyjnych, itp.
 • zawiera listę kontrolną, która pomoże dyrektorowi zweryfikować wypełnienie zadań wynikających z ww. wytycznych.

 

Publikacja zawiera:

1. Arkusz samokontroli dyrektora w zakresie przygotowania do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na podstawie Wytycznych

2. Zarządzenie dyrektora 

3. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w czasie epidemii w tym:

 • Organizacja pracy szkoły, zadania dyrektora, nauczycieli, pracowników, wychowawcy
 • Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły
 • Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły
 • Procedura korzystania z szatni
 • Procedura organizacji bezpiecznego żywienia
 • Wyjścia na boisko, plac zabaw
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 - u uczniów i pracowników szkoły,

oraz załączniki:

 • Karta dezynfekcji pomieszczenia
 • Karta monitoringu czystości pomieszczenia
 • Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników

4. Wzór zgody rodziców na pomiar temperatury u dziecka

5. Wzór polecenia odbywania pracy zdalnie dla pracowników administracji  - zgodnie z zapisami wytycznych: "W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).".

6. Wzór wniosku o pracę zdalną przy kwarantannie lub izolacji.

Nie ujmuje zmian wytycznych z kwietnia 2022.

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 42

Autor: Beata Linowska, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-17-3

75,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo