Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   

Nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) oraz rozporządzeniem MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), wymuszają zmiany w zakresie samej oceny, ale też jej zasad, a co za tym idzie i konstrukcji regulaminów/procedur oceny pracy. 

Przygotowany przez nas dokument został opracowany zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi od 1 września 2019!!!

Opracowanie zawiera cały zestaw dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procesu oceny nauczycieli, tj.:

 • Przepisy prawa
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela wraz z:
  • kompleksową procedurą oceny
  • szczegółowymi kryteriami oceny spełniającymi wymagania określone art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela, różnicującymi warunki na poszczególną ocenę zgodnie z 4-stopniową skalą ocen
  • kartą do dokonywania oceny
  • kartą oceny pracy nauczyciela
 • Aktualny zestaw dokumentów towarzyszących procesowi oceniania (wzory wniosków, pism, opinii, wystąpień itd.)

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 51

Autor: Magdalena Bogusławska, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-02-9

 

105,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo