Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych - od 1 września 2022 r.!
zdjecie_aktualnosci

Aktualne obowiązujące przepisy dotyczące stołówek szkolnych wskazują, że szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie jest to obligatoryjne. Tu przypominamy, że ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, 2432) wprowadziła obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia, dodając art. 106a do ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu.

Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.”

Ww. regulacja zacznie obowiązywać już 1 września 2022 r.

 

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania ze stołowki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

"Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę."

 

Podstawa prawna:

  • art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655)

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo